en en

Doplnkové dôchodkové sporenie
(III. pilier)

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je v rámci systému dôchodkového sporenia označované ako

  • dobrovoľný pilier dôchodkového sporenia (s výnimkou povinného sporenia pri výkone tzv. rizikových prác)
  • príspevkovo definovaný pilier založený na zhromažďovaní príspevkov účastníkov a zamestnávateľov
  • kapitalizačný pilier, ktorého cieľom je zhodnocovanie príspevkov s cieľom umožniť zamestnancovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe vo forme dávky

Doplnkové dôchodkové sporenie, jeho organizáciu, financovanie a dohľad upravuje zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

Ciele dohľadu, hlavné funkcie a činnosti

Dohľad nad doplnkovým dôchodkovým sporením vykonáva Národná banka Slovenska v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákona o dohľade nad finančným trhom.

Cieľom dohľadu nad finančným trhom je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.

Hlavným cieľom dohľadu v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia je monitorovať dodržiavanie pravidiel pre obozretné podnikanie a primeranosť vlastných zdrojov doplnkových dôchodkových spoločností, nimi spravovaných doplnkových dôchodkových fondov garantujúcich hlavne bezpečnosť úspor účastníkov a poberateľov dávok a ochranu ich práv a právom chránených záujmov. Národná banka Slovenska podporuje zdravý rozvoj, konkurenčné prostredie v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia, prispieva k posilneniu dôvery verejnosti voči doplnkovému dôchodkovému systému a snaží sa predchádzať systémovým rizikám.

Dohľadom na diaľku Národná banka Slovenska získava a vyhodnocuje informácie a podklady, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho činností alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, inak ako dohľadom na mieste, najmä získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov predložených Národnej banke Slovenska na základe jej písomnej žiadosti a informácií uvedených v hláseniach, výkazoch a iných podkladoch predkladaných Národnej banke Slovenska.

Dohľadom na mieste Národná banka Slovenska získava informácie a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov, ako aj vyhodnocovaním takto získaných informácií a podkladov.

Národná banka Slovenska sa spolupodieľa na vývoji regulácie finančného trhu a udržiava dialóg s rôznymi zainteresovanými stranami.

Súhrnné informácie o výsledkoch dohľadov na mieste vykonaných NBS v subjektoch sa uvádzajú tu

Cezhraničná činnosť

Informácie a upozornenia


Dátum poslednej aktualizácie 6. júl 2023