en en

Informácia o posune termínov na predloženie EIOPA/ ECB výkazov

Dňa 17.4.2020 vydal Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) vyhlásenie týkajúce sa súhrnu princípov, ktoré sú zamerané na zmiernenie vplyvu pandémie z dôvodu ochorenia COVID-19 na sektor doplnkového dôchodkového sporenia.

V nadväznosti na bod 6. vyhlásenia EIOPA Národná banka Slovenska oznamuje, že pre výkazy predkladané doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/2019 o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu sa lehoty upravujú nasledovne:

Pre ročné výkazy – za obdobie kalendárneho roka 2019 sa zákonná lehota podľa § 4 ods. 2 písm. a) opatrenia predlžuje z 23 týždňov po uplynutí kalendárneho roka na 31 týždňov po uplynutí kalendárneho roka (T23 + 8)

Pre štvrťročné výkazy – za obdobie prvého kalendárneho štvrťroka kalendárneho roka 2020 sa zákonná lehota podľa § 4 ods. 1 písm. b) opatrenia predlžuje z 8 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka na 10 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka (T8 + 2)

Predĺženie lehôt na predkladanie výkazov bude upravené aj v pláne výkazov v IS ŠZP.

Pôvodné znenie vyhlásenia je dostupné na webovej stránke EIOPA