en en

Základná charakteristika III. piliera

Čo je doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) predstavuje dobrovoľnú formu dlhodobého dôchodkového sporenia (s výnimkou povinnosti pri výkone tzv. rizikových prác), ktorý je založený na zhromažďovaní príspevkov od účastníkov a zamestnávateľov a ich zhodnocovaní s cieľom umožniť účastníkom získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem pri skončení výkonu rizikových prác a prác zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka alebo hráča na dychový nástroj.

Kto je účastník a ako sa vstupuje do III. piliera

 • Ak sa zamestnanec alebo iná fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku rozhodne sporiť v III. pilieri (vstupuje do III. piliera dobrovoľne), musí s vybranou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzatvoriť zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení (účastnícku zmluvu).
 • Zamestnanec, ktorý vykonáva práce zaradené do rizikovej kategórie (práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie a práce zamestnancov, ktorí sú umelci vykonávajúci profesiu tanečníka alebo hudobného umelca vykonávajúceho profesiu hráča na dychový nástroj) vstupuje do III. piliera povinne. Takýto zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu do 30 dní od začatia výkonu týchto prác a zamestnávateľ je povinný uzatvoriť s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorú si účastník vyberie, zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní odo dňa, keď zamestnanec začal vykonávať prácu zaradenú do rizikovej kategórie. Zamestnávateľ je povinný na sporenie prispievať najmenej 2 % z vymeriavacieho základu, pričom aj účastník má možnosť prispievať si na svoj budúci dôchodok.
 • Účastníci si vstupom do III. piliera vyberajú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a volia si aj doplnkový dôchodkový fond s konkrétnou investičnou stratégiou, ktorá zodpovedá miere rizika a potenciálneho výnosu.

Sporiaca fáza

 • V sporiacej, tzv. akumulačnej, fáze účastník aj zamestnávateľ platia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Výnimku tvoria zamestnanci vykonávajúci tzv. rizikové práce, za ktorých príspevky povinne platí zamestnávateľ. Zamestnanci počas vykonávania týchto prác príspevky platiť môžu (prispievanie je dobrovoľné). Príspevky sú mesačne pripisované na osobný účet účastníka spravovaný doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorú si účastník sám vybral. Výška mesačného príspevku sa stanovuje v percentuálnej sadzbe zo zúčtovanej mzdy zamestnanca alebo v pevnej čiastke v eurách.
 • Príspevky od účastníkov a zamestnávateľov sa zhromažďujú v príslušnom dôchodkovom fonde doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a stávajú sa súčasťou majetku fondu. Doplnková dôchodková spoločnosť ich investuje s cieľom dosiahnuť výnos. Na každé nakladanie s majetkom a vykonanú transakciu okrem doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako správcu dohliada aj depozitár a Národná banka Slovenska.

Výplatná fáza

Z peňazí nasporených v doplnkovom dôchodkovom fonde sa doplnková dôchodková spoločnosť zaväzuje vyplácať účastníkovi doplnkový dôchodok po splnení podmienok stanovených zákonom, v účastníckej zmluve, prípadne v dávkovom pláne. Účastník má po ukončení sporenia nárok na výplatu dávok rôznymi spôsobmi, pričom sám rozhoduje o možnostiach výplaty ako aj o tom, kedy a akým spôsobom sa mu začnú nasporené prostriedky vyplácať.

Pre kategóriu účastníkov, ktorí uzatvorili zmluvu:

 • do 31.12.2013 zostávajú v platnosti nároky na dávky podľa ich dávkových plánov (stále majú dávkový plán); účastníkom sa vyplácajú dávky:
 1. doplnkový starobný dôchodok formou doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku
 2. doplnkový výsluhový dôchodok formou doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku
 3. jednorazové vyrovnanie
 4. odstupné
 • od 1.1.2014 a v neskoršom dátume, prípadne podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil ich dávkový plán, výplatu dávok už upravuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení; účastníkom sa vyplácajú dávky:
 1. doplnkový starobný dôchodok formou doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku
 2. doplnkový výsluhový dôchodok formou doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku
 3. jednorazové vyrovnanie
 4. predčasný výber

Výhody doplnkového dôchodkového sporenia

 • Príspevok zamestnávateľa – s finančným príspevkom zamestnávateľa je možné nasporiť viac a diverzifikovať dôchodkový príjem.
 • Daňová úľava – účastníci, ktorí uzatvorili účastnícku zmluvu od 1.1.2014 majú zo zákona možnosť odpočítať si z daňového základu príspevky až do výšky 180 € ročne. Daňové zvýhodnenie platí aj pre účastníkov so zmluvami uzatvorenými do 31.12.2013, ktorí uzatvorili dodatok k účastníckej zmluve o zrušení dávkového plánu.
 • Dedenie dôchodkových úspor aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu účastníka je súkromný majetok, ktorý je predmetom dedenia v prípade jeho smrti vo fáze sporenia alebo v období poberania dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku. K dedeniu dochádza len vtedy, ak si sporiteľ neurčil v zmluve inú osobu, ktorá má nárok na výplatu hodnoty dôchodkového účtu.
 • Jednoduchosť a flexibilita spravovania úspor účastník si môže vybrať, či bude investovať v jednom alebo viacerých príspevkových fondoch vybranej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, fondy môže meniť, upravovať výšku svojich príspevkov, online rýchlo a jednoducho získavať prehľad o svojich zmluvách, nasporených prostriedkoch a službách cez webové aplikácie spoločností.

Dátum poslednej aktualizácie 18. jan 2023