en en

Ciele dohľadu, hlavné funkcie a činnosti

Dohľad nad dôchodkovým sporením vykonáva Národná banka Slovenska v zmysle zákona o starobnom dôchodkovom sporenízákona o dohľade nad finančným trhom.

Cieľom dohľadu nad finančným trhom je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.

Hlavným cieľom dohľadu v oblasti starobného dôchodkového sporenia je monitorovať dodržiavanie pravidiel pre obozretné podnikanie a primeranosť vlastných zdrojov dôchodkových správcovských spoločností, nimi spravovaných dôchodkových fondov garantujúcich hlavne bezpečnosť úspor sporiteľov a ochranu práv a právom chránených záujmov sporiteľov. Národná banka Slovenska podporuje zdravý rozvoj, konkurenčné prostredie v oblasti dôchodkového sporenia, prispieva k posilneniu dôvery verejnosti voči dôchodkovému systému a snaží sa predchádzať systémovým rizikám.

Dohľadom na diaľku Národná banka Slovenska získava a vyhodnocuje informácie a podklady, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho činností alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, inak ako dohľadom na mieste, najmä získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov predložených Národnej banke Slovenska na základe jej písomnej žiadosti a informácií uvedených v hláseniach, výkazoch a iných podkladoch predkladaných Národnej banke Slovenska.

Dohľadom na mieste Národná banka Slovenska získava informácie a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, spravidla priamo u dohliadaného subjektu alebo od jeho zamestnancov, ako aj vyhodnocovaním takto získaných informácií a podkladov.

Národná banka Slovenska sa spolupodieľa na vývoji regulácie finančného trhu a udržiava dialóg s rôznymi zainteresovanými stranami.

Súhrnné informácie o výsledkoch dohľadov na mieste vykonaných NBS v subjektoch sa uvádzajú tu