en en

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier), je v rámci systému dôchodkového sporenia označované ako

  • kapitalizačný pilier, ktorý je príspevkovo definovaný, kde finančné prostriedky spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti
  • pilier, ktorý má spolu s dôchodkovým poistením (I. pilier) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe prípadne pozostalým v prípade úmrtia
  • dobrovoľný pilier, aj keď po vstupe do tohto piliera sa stáva povinným, t. j. nie je možné z neho vystúpiť

Starobné dôchodkové sporenie jeho organizáciu, financovanie a dohľad upravuje zákon o starobnom dôchodkovom sporení