en en

Informácie a upozornenia pre dohliadané subjekty

  • Odporúčanie OECD pre lepší dizajn dôchodkových plánov (DC schém)

    Dňa 23. februára 2022 bolo Radou OECD prijaté Odporúčanie OECD pre lepší dizajn dôchodkových plánov (DC schém). Odporúčanie by malo pomôcť vládam pri navrhovaní zamestnaneckých aj osobných dôchodkových plánov (DC schém), v ktorých dôchodkový príjem závisí od príspevkov, návratnosti investícií a spôsobu výplaty dôchodkových dávok. Odporúčanie by mohlo zlepšiť odolnosť dôchodkových systémov a vyššiu dôveru klientov, keďže zohľadňuje ich záujmy. Odporúčanie vychádzalo z revidovaných poznatkov a skúseností OECD z roku 2012 v tejto oblasti a bolo aktualizované o súčasné poznatky. Podrobnejšie informácie a odporúčanie nájdete tu.

  • Osvedčená prax IOPS pri navrhovaní, prezentovaní a dohľade nad prognózovaním dôchodkov (2022)

    Riadiaca rada Medzinárodnej organizácie orgánov dohľadu nad dôchodkovým sporením (IOPS) v roku 2022 schválila Osvedčenú prax pri navrhovaní, prezentovaní a výkone dohľadu nad prognózovaním dôchodkov. Tento dokument obsahuje súbor osvedčených trhových postupov a skúseností pri navrhovaní prognóz dôchodkov, pri ich prezentácii a pri výkone dohľadu nad nimi. Cieľom tohto dokumentu je poukázať na význam transparentnosti pri prognózovaní dôchodkov, jeho jasnej a jednoduchej prezentácii a v neposlednom rade by mal pomôcť orgánom dohľadov nad dôchodkovým sporením pri jeho uplatňovaní v trhovej praxi a dohľade. Kľúčovú úlohu pri podpore udržateľnosti dôchodkov (najmä v prípade príspevkovo definovaných dôchodkových plánov (DC schém)) môžu zohrávať okrem iných aspektov aj vhodné prognózovania dôchodkov. Tento dokument nie je právne záväzný a má dobrovoľný charakter. Podrobnejšie informácie a samotný dokument nájdete tu.

  • Usmernenie IOPS pre zohľadňovanie ESG faktorov pri investovaní a riadení rizík v dôchodkových fondov (2019)

    Riadiaca rada Medzinárodnej organizácie orgánov dohľadu nad dôchodkovým sporením (IOPS) v roku 2019 schválila Usmernenie IOPS pre zohľadňovanie ESG faktorov pri investovaní a riadení rizík v dôchodkových fondov, ktoré bolo 22. októbra 2019 zverejnené na webovom sídle IOPS. Tento dokument obsahuje súbor usmernení pri výkone dohľadu nad zohľadňovaním ESG faktorov pri investovaní a riadení rizík v dôchodkových fondoch. Usmernenie poukazuje na skutočnosť, že zohľadňovanie ESG faktorov pri investovaní a riadení rizík v dôchodkových fondov je v súlade so štandardmi, investičnou politikou a povinnosťami dôchodkových správcov. Ďalej navrhuje prijateľnejšie zverejňovanie ESG faktorov zo strany dôchodkových fondov. Usmernenie nie je právne záväzné a má dobrovoľný charakter. S týmto usmernením úzko súvisia IOPS princípy dohľadu nad súkromnými dôchodkami a osvedčená prax IOPS pri riadení investícií v dôchodkových fondoch. Podrobnejšie informácie a usmernenie nájdete tu.