en en

Základná charakteristika II. pilier

Čo je starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) je sporenie, ktorého účelom je spolu s dôchodkovým poistením, tzv. I. dôchodkovým pilierom, zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe, prípadne pozostalým v prípade jeho smrti. Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný pilier, ktorý je príspevkovo definovaný, t. j. výška dôchodkovej dávky je závislá od zaplatených príspevkov do tohto piliera a ich zhodnotenia.

Kto je sporiteľ a ako sa vstupuje do II. piliera

 • Sporiteľ je fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „zmluva o SDS“) zapísanú v registri zmlúv o SDS alebo má uzatvorenú dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom.
 • Zavádza sa automatická účasť v II. pilieri pre každú fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 a ktorá nemá viac ako 40 rokov. Táto osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o SDS s ktoroukoľvek dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti v II. pilieri  a ak tak neurobí, dôchodkovú správcovskú spoločnosť jej určí Sociálna poisťovňa.
 • Účasť v II. pilieri nie je povinná, sporiteľ má možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku prvej účasti v II. pilieri vystúpiť a zároveň má právo do II. piliera opäť vstúpiť (vystúpiť a opäť vstúpiť však môže sporiteľ iba raz).
 • Prvú zmluvu o SDS môže uzatvoriť osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o SDS nedovŕšila 40 rokov veku, pričom tento vek sa bude každoročne zvyšovať v nadväznosti na zvyšovanie dôchodkového veku.
 • Sociálna poisťovňa informuje každú osobu, ktorej sa automatický vstup do II. piliera týka, najneskôr do 60 dní od vzniku jej prvej účasti v II. pilieri o jej právach a povinnostiach súvisiacich s jej účasťou v II. pilieri.
 • Automatická účasť sa netýka osôb, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023, do II. piliera však môžu vstúpiť dobrovoľne, ale len do dovŕšenia 40 rokov veku.

Príspevky sa odvádzajú na osobný dôchodkový účet sporiteľa. Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sú povinné a dobrovoľné.

Povinné príspevky

 • Výber povinných príspevkov realizuje Sociálna poisťovňa, ktorá je povinná postúpiť ich sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a tá ich následne pripíše na príslušné osobné dôchodkové účty sporiteľov vedené v dôchodkových fondoch.
 • Suma povinných príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období. Od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 táto sadzba predstavovala 4 % z vymeriavacieho základu. Po tomto období sa sadzba každoročne až do roku 2022 zvyšovala o 0,25 %. V rokoch 2022 až 2023 bola sadzba na úrovni 5,50 % z vymeriavacieho základu. V roku 2024 a nasledujúcich rokoch už sadzba zostane na úrovni 4 % z vymeriavacieho základu.

Dobrovoľné príspevky

 • Sporitelia si môžu na svoj osobný dôchodkový účet zasielať aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pričom ich výška nie je obmedzená.

Zmeny pri platení príspevkov

 • Ak má sporiteľ záujem s účinnosťou od 1. mája 2023 si môže aj bez zmluvného dojednania platiť dobrovoľné príspevky.
 • Od 1. januára 2025 sa umožňuje postupovanie povinných príspevkov za pracujúcich dôchodcov a platenie dobrovoľných príspevkov aj počas poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu, t. j. počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti až do začiatku poberania doživotného dôchodku zo životnej poisťovne.

Sporiaca fáza

 • Povinné príspevky a dobrovoľné príspevky sporiteľa sa odvádzajú na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný ním vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
 • Sporiteľ si môže vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť ako aj dôchodkový fond, v rámci ktorého sa budú alokovať odvedené príspevky v súlade s investičnou stratégiou tohto dôchodkového fondu.
 • Umožňuje sa sporenie vo viacerých dôchodkových fondoch bez povinnosti sporenia v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
 • Sporiteľ si môže sám zvoliť pomer rozloženia svojho majetku aj v každom dôchodkovom fonde spravovanom príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ak sa na tom spoločne dohodnú. Dôchodková správcovská spoločnosť však nie je povinná investovanie vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch sporiteľovi umožniť.
 • Zavádza sa tzv. predvolená investičná stratégia (PIS), ktorá bude automatická pre všetkých tých sporiteľov, ktorí sa nerozhodnú inak. PIS predstavuje nadefinovaný automat, ktorý na základe dosiahnutého veku bude prispôsobovať rozloženie majetku individuálne pre každého sporiteľa s ohľadom na riziká a s potenciálom prínosu vyššieho výnosu v dlhodobom horizonte, t. j. majetok bude investovaný z časti v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a z časti v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v závislosti od dosiahnutého veku sporiteľa.

Výplatná fáza (platná do 31. decembra 2024)

 • Sporiteľovi (poberateľovi dôchodku) sa zo zhodnotených príspevkov vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, prípadne pozostalým sa môže vyplácať pozostalostný dôchodok.
 • Podľa rozhodnutia poberateľa dôchodku mu dôchodok vypláca buď ním vybraná poisťovňa (doživotný a dočasný dôchodok) alebo dôchodková správcovská spoločnosť (programový výber).
 • V prípade smrti sporiteľa vzniká oprávnenej osobe, ktorú určil sporiteľ v zmluve o SDS, právo na vyplatenie príslušnej sumy z osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa.
 • Ak sporiteľ v zmluve o SDS neurčil v prípade jeho smrti oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa jeho majetok po jeho smrti predmetom dedenia.

Zmeny vo výplatnej fáze účinné od 1. januára 2025

 • Poberateľovi dôchodku sa vypláca dôchodok formou programového výberu (vyplácaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou) a formou doživotného dôchodku (vyplácaný životnou poisťovňou). V prvej časti výplatnej fázy je vyplácaný dôchodok výlučne programovým výberom z polovice nasporenej sumy a následne, po jej skončení, z druhej časti formou doživotného dôchodku.
 • Programovým výberom sa vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z polovice nasporenej sumy počas obdobia vypočítaného ako polovica mediánu strednej dĺžky života pre mužov a ženy vo veku sporiteľa, t. j. polovica predpokladaného počtu rokov, ktorých by sa mal sporiteľ dožiť (cca 10 rokov). Poberateľ dôchodku si môže zvoliť fixnú alebo variabilnú výšku svojho dôchodku.
 • Počas programového výberu je druhá časť úspor poberateľa dôchodku naďalej zhodnocovaná v dôchodkových fondoch, pričom časť tohto majetku môže byť rozložená aj v iných dôchodkových fondoch ako v dlhopisovom garantovanom. Poberateľ dôchodku má právo platiť si dobrovoľné príspevky a v prípade, ak je pracujúci, tak sa mu na jeho osobný dôchodkový účet pripisujú aj povinné príspevky.
 • Po skončení programového výberu sa poberateľovi dôchodku vypláca dôchodok z druhej časti jeho nasporenej sumy formou doživotného dôchodku, ktorý si vyberie na základe ponukového listu.
 • Zostáva zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu. Poberateľ dôchodku si môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť svojim preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo, ale iba z časti nasporenej sumy určenej pre programový výber. Podmienkou jednorazovej výplaty je dostatočné doživotné zabezpečenie poberateľa dôchodku, t. j. súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, príp. výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny atď. je vyšší ako tzv. referenčná suma (hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku).
 • V prípade smrti sporiteľa vzniká oprávnenej osobe, ktorú určil sporiteľ v zmluve o SDS, alebo jeho dedičovi/dedičom, právo na vyplatenie príslušnej sumy z osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, až do začiatku poberania doživotného dôchodku, t. j. aj počas poberania programového výberu.

Dátum poslednej aktualizácie 16. jan 2024