en en

Základná charakteristika

Čo je starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) je sporenie, ktorého účelom je spolu s dôchodkovým poistením, tzv. I. dôchodkovým pilierom, zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe, prípadne pozostalým v prípade jeho smrti. Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný pilier, ktorý je príspevkovo definovaný, t. j. výška dôchodkovej dávky je závislá od zaplatených príspevkov do tohto piliera a ich zhodnotenia.

Kto je sporiteľ a ako sa vstupuje do II. piliera

 • Vstup do II. piliera je dobrovoľný, no po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinným, t. j. nie je možné z neho vystúpiť a spolu s I. pilierom tvorí základ dôchodkového zabezpečenia.
 • Sporiteľ je fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „zmluva o SDS“) zapísanú v registri zmlúv o SDS alebo má uzatvorenú dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom.
 • Sporiteľ je aj fyzická osoba, ktorej dôchodkovú správcovskú spoločnosť určila Sociálna poisťovňa.
 • Prvú zmluvu o SDS môže uzatvoriť osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o SDS nedovŕšila 35 rokov veku.

Príspevky sa odvádzajú na osobný dôchodkový účet sporiteľa. Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sú povinné a dobrovoľné.

Povinné príspevky

 • Výber povinných príspevkov realizuje Sociálna poisťovňa, ktorá je povinná postúpiť ich sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a tá ich následne pripíše na príslušné osobné dôchodkové účty sporiteľov vedené v dôchodkových fondoch.
 • Suma povinných príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období. Od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 táto sadzba predstavovala 4 % z vymeriavacieho základu. Po tomto období sa sadzba každoročne zvyšuje o 0,25 %. V roku 2024 a nasledujúcich rokoch už sadzba zostane na úrovni 6 % z vymeriavacieho základu.

Dobrovoľné príspevky

 • Sporitelia si môžu na svoj osobný dôchodkový účet zasielať aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pričom ich výška nie je obmedzená.

Sporiaca fáza

 • Povinné príspevky a dobrovoľné príspevky sporiteľa sa odvádzajú na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný ním vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
 • Sporiteľ si môže vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť ako aj dôchodkový fond, v rámci ktorého sa budú alokovať odvedené príspevky v súlade s investičnou stratégiou tohto dôchodkového fondu.
 • V záujme vyššej ochrany alokovaných úspor pred neočakávaným negatívnym vývojom na finančných trhoch začína od 52 rokov veku sporiteľa postupný a automatický presun majetku do konzervatívnych dlhopisových fondov. Tento presun sa vzťahuje iba na majetok tvorený z povinných príspevkov.
 • Majetok zodpovedajúci dobrovoľným príspevkom môže sporiteľ investovať do ktoréhokoľvek dôchodkového fondu bez ohľadu na jeho vek a v súlade s jeho investično-rizikovým profilom

Výplatná fáza

 • Sporiteľovi (poberateľovi dôchodku) sa zo zhodnotených príspevkov vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, prípadne pozostalým sa môže vyplácať pozostalostný dôchodok.
 • Podľa rozhodnutia poberateľa dôchodku mu dôchodok vypláca buď ním vybraná poisťovňa (doživotný a dočasný dôchodok) alebo dôchodková správcovská spoločnosť (programový výber).
 • V prípade smrti sporiteľa vzniká oprávnenej osobe, ktorú určil sporiteľ v zmluve o SDS, právo na vyplatenie príslušnej sumy z osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa.
 • Ak sporiteľ v zmluve o SDS neurčil v prípade jeho smrti oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa jeho majetok po jeho smrti predmetom dedenia.