en en

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Európsky orgán pre bankovníctvo vznikol na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010 a je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu.

Európsky orgán pre bankovníctvo vznikol 1. januára 2011 so sídlom v Londýne, Veľká Británia, ako právny nástupca Výboru európskeho bankového dohľadu (CEBS) a prevzal všetky existujúce a prebiehajúce úlohy a zodpovednosti CEBS-u.

Úlohou EBA je:

  • poskytovať stanoviská pre inštitúcie EÚ a vypracúvať usmernenia, odporúčania a návrhy regulačných a vykonávacích technických predpisov,
  • prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov EÚ, najmä predchádzaním regulačnej arbitráži, zbližovaním praxe pri výkone dohľadu nad finančným trhom, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, a prijímaním opatrení okrem iného v krízových situáciách,
  • skvalitňovať spoluprácu dohľadov, delegovanie úloh, fungovanie kolégií orgánov dohľadu, organizovať vzájomné hodnotenia orgánov dohľadu,
  • spolupracovať s ESRB, analyzovať vývoj na trhu vo svojej pôsobnosti,
  • zvyšovať ochranu vkladateľov a investorov, posilňovať transparentnosť a zverejňovať informácie.

Rozhodovacím orgánom EBA je rada orgánov dohľadu, ktorej členmi sú vysokí predstavitelia orgánov dohľadu nad úverovými inštitúciami členských krajín EÚ, nehlasujúci predseda EBA a nehlasujúci zástupcovia Európskej komisie, Európskej centrálnej banky, ESRB, EIOPA a ESMA.

Predsedom EBA je Andrea Enria (Taliansko), výkonným riaditeľom Adam Farkas (Maďarsko). Členmi Riadiacej rady sú Raimund Roeseler (Nemecko), Luigi Federico Signorini (Taliansko), Andrzej Reich (Polsko), Fernando Vargas Bahamonde (Španielsko), Jan Sijbrand (Holandsko) a Andrew Bailey (UK).

Web stránka EBA: www.eba.europa.eu