en en

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vznikol na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, a je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu.

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vznikol 1. januára 2011 so sídlom v Paríži, Francúzsko, ako právny nástupca Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) a prevzal všetky existujúce a prebiehajúce úlohy a zodpovednosti CESR-u, s cieľom chrániť verejný záujem prispievaním k stabilite a efektívnosti finančného systému.

Úlohou ESMA je:

  •          vytvárať vysokokvalitné spoločné predpisy a postupy regulácie a dohľadu poskytovaním stanovísk pre inštitúcie EÚ a vypracúvaním usmernení, odporúčaní a návrhov regulačných a vykonávacích technických predpisov,
  •          prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov EÚ, najmä predchádzaním regulačnej arbitráži, zbližovaním praxe pri výkone dohľadu nad finančným trhom, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, a prijímaním opatrení okrem iného v krízových situáciách,
  •          skvalitňovať spoluprácu dohľadov, delegovanie úloh, fungovanie kolégií orgánov dohľadu, organizovať vzájomné hodnotenia orgánov dohľadu,
  •          spolupracovať s ESRB, analyzovať vývoj na trhu vo svojej pôsobnosti,
  •          zvyšovať ochranu investorov, posilňovať transparentnosť a zverejňovať informácie,
  •          vykonávať priamy dohľad nad ratingovými agentúrami a archívmi obchodných údajov (tzv. Trade Repositories).

Rozhodovacím orgánom ESMA je Rada orgánov dohľadu, ktorej členmi sú najvyšší predstavitelia orgánov dohľadu nad účastníkmi finančných trhov v jednotlivých členských štátoch EÚ (v súčasnosti 28 národných kompetentných autorít, tzv. NCAs,  z  28 členských štátov EU a 3 NCAs ako pozorovatelia  z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska), nehlasujúci predseda ESMA a nehlasujúci zástupcovia Európskej komisie, Európskej centrálnej banky, ESRB, EBA a EIOPA.

Predsedom ESMA je Steven Maijoor (Holandsko).

Členmi Riadiacej rady sú Cyril Roux (Írsko), Kostas Botopoulos (Grécko), Gérard Rameix (Francúzko), Marek Szuszkiewicz (Poľsko), Klaus Kumpfmüller (Rakúsko), Martin Wheatley (Veľká Británia).

ESMA riadi nezávislý odborník – výkonný riaditeľ, ktorým je Verena ROSS (Veľká Británia).

Na zabezpečenie úloh ESMA zriaďuje tzv. stále výbory a pracovné skupiny, ktorých členmi  sú odborníci –  zástupcovia z jednotlivých  národných kompetentných autorít.

Web stránka ESMA: www.esma.europa.eu