en en

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB)

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) vykonáva tzv. makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom v EÚ v rámci Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS). ESRB nemá právnu subjektivitu a úlohy spojené s plnením jeho poslania zabezpečuje ECB.

Poslaním ESRB je prispievať k predchádzaniu alebo zmierňovaniu systémových rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu v EÚ pri zohľadnení makroekonomického vývoja tak, aby sa zabránilo obdobiam rozsiahlych finančných otrasov.

Úlohou ESRB je:

  • zhromažďovať a analyzovať všetky významné informácie pre dosiahnutie svojho poslania,
  • identifikovať systémové riziká a určovať poradie ich významnosti,
  • vydávať varovania, ak sa takéto systémové riziká považujú za významné, a podľa potreby tieto varovania zverejňovať,
  • vydávať odporúčania na nápravné opatrenia ako reakciu na identifikované riziká a podľa potreby tieto odporúčania zverejňovať a monitorovať ich plnenie,
  • spolupracovať s ostatnými orgánmi ESFS, medzinárodnými a národnými inštitúciami a
  • analyzovať a monitorovať prepojenia medzi jednotlivými krajinami a finančnými inštitúciami, kanály pre šírenie otrasov z jedného regiónu do iného a spoločné správanie sa.

Rozhodovacím orgánom ESRB je Generálna rada, ktorej členmi za NBS sú guvernér a výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability.

Web stránka ESRB: www.esrb.europa.eu