en en

IČO

Podľa ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa NBS stala povinnou osobou, ktorá je povinná požiadať Štatistický úrad Slovenskej republiky o pridelenie identifikačného čísla organizácie (ďalej len „IČO“) všetkým fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré sú, boli alebo budú zapísané v registri a oznámiť ho dotknutým osobám, ktorým bolo pridelené. V tejto súvislosti NBS zároveň informuje, že IČO má evidenčný charakter, s ktorým sa nespájajú žiadne iné povinnosti, a ktoré je pridelené bez možnosti jeho zrušenia. V prípade, že daný finančný agent fyzická osoba – podnikateľ prestane vykonávať podnikateľskú činnosť, IČO spočíva a obnoví sa opäť pri obnovení podnikateľskej činnosti.

Vzhľadom na to, že IČO je povinne zverejňovaný údaj, a zároveň je jednoznačným a nezameniteľným identifikátorom finančného agenta, NBS ho zverejňuje na svojom webovom sídle, ktoré je dostupný na adrese: https://regfap.nbs.sk/.