en en

Osobitné finančné vzdelávanie

Národná banka Slovenska zapíše do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania osoby, ktoré predložia úplný návrh zápisu do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania, ktorým sa preukáže splnenie všetkých podmienok.

Vzor návrhu na zápis do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania a k nemu prislúchajúci zoznam príloh je dostupný na stiahnutie na tejto webovej stránke.

Ak je návrh na zápis do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania, ktorým sa preukáže splnenie všetkých podmienok úplný (vrátane príloh v zmysle priloženého zoznamu) a poplatok za zápis bol riadne a včas uhradený, Národná banka Slovenska do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia úplného návrhu na zápis vrátane príloh zapíše navrhovateľa do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania. Zároveň Národná banka Slovenska pridelí poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania prístupové práva do zoznamu vedeného Národnou bankou Slovenska podľa § 22 ods. 7 prvej vety a odošle poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania informáciu o prihlasovacích údajoch do predmetného zoznamu.