en en

Odborná spôsobilosť

Stupne odbornej spôsobilosti podľa typu agentov

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z.“) v § 21 ods. 3 definuje požiadavky na odbornú spôsobilosť pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti, ktoré musí spĺňať finančný agent a finančný poradca (ukončené vzdelanie, absolvovanie osobitného finančného vzdelávania, prax v sektore, v ktorom má záujem vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo a úspešne vykonaná odborná skúška, resp. odborná skúška s certifikátom).

Typ agenta

FP

VFA

PFA

VIA

SFA

SDP

Stupeň odbornej spôsobilosti základný stredný stredný vyšší základný najvyšší
Zamestnanec základný

(okrem KT, kde je potrebné spĺňať požiadavky pre stredný)

základný

(okrem KT, kde je potrebné spĺňať požiadavky pre stredný)

stredný stredný základný vyšší
Člen štatutárneho orgánu základný (okrem KT, kde je potrebné spĺňať požiadavky pre stredný) základný* (okrem KT, kde je potrebné spĺňať požiadavky pre stredný) stredný stredný* základný vyšší
Odborný garant základný stredný stredný vyšší základný najvyšší
Mentor ** stredný stredný stredný stredný
VFA – viazaný finančný agent PFA – podriadený finančný agent VIA – viazaný investičný agent SFA – samostatný finančný agent SDP – sprostredkovateľ doplnkového poistenia FP – finančný poradca KT – kapitálový trh * Všetci členovia štatutárneho orgánu SFA, ktorí budú zodpovední za finančné sprostredkovanie v danom sektore, musia spĺňať požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Všetci členovia štatutárneho orgánu PFA, ktorí budú zodpovední za finančné sprostredkovanie v danom sektore, musia spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. ** (viď link: /_img/Documents/_Dohlad/ORM/Sprostredkovanie/kapitalovy_trh_9.11.2018.pdf)

stupeň odbornej spôsobilosti

požiadavky

vzdelanie

prax v sektore

osobitné finančné vzdelávanie v  sektore

odborná skúška

v sektore

základný najmenej stredné odborné nie áno (každý rok) nie
stredný najmenej stredné odborné nie (v sektore KT najmenej 1 rok) áno (každý rok) áno (každé 4 roky)
vyšší najmenej stredné odborné 3 roky áno (každý rok) áno (každé 4 roky)
najvyšší najmenej úplné stredné odborné 7 rokov áno (každý rok) áno (každé 4 roky)

Kedy sa preukazuje odborná spôsobilosť

SFA a FP preukazujú odbornú spôsobilosť NBS ku dňu podania žiadosti o udelenie povolenia podľa § 18 zákona č. 186/2009 Z. z. VFA, PFA, SDP a VIA preukazujú odbornú spôsobilosť NBS navrhovateľovi najneskôr ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 zákona č. 186/2009 Z. z. Zamestnanec finančného agenta alebo zamestnanec finančného poradcu preukazuje odbornú spôsobilosť finančnému agentovi alebo finančného poradcovi najneskôr ku dňu skutočného začatia vykonávania činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovania alebo finančné poradenstvo.

Akým spôsobom sa preukazuje odborná spôsobilosť

  1. úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí vzdelania pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti,
  2. potvrdením o dĺžke odbornej praxe v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, ustanovenej pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti a o vykonávanej činnosti počas tejto odbornej praxe,
  3. zápisom do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 prvej vety o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania,
  4. zápisom do zoznamu osôb podľa § 22 ods. 7 druhej vety o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom. (Osoby, ktoré vykonali odbornú skúšku pred účinnosťou novely zákona č. 186/2009 Z. z., t. j. pred 22.2.2018 preukazujú navrhovateľovi osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v jednotlivých sektoroch).

Upozornenie

  • V zmysle prechodného ustanovenia § 42c ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. účinného od 23. februára 2018 osoby, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo podľa predpisov účinných do 22. februára 2018, sú povinné splniť požiadavky pre odbornú spôsobilosť podľa § 21 ods. 3 v znení účinnom od 23. februára 2018 v lehote do 23. februára 2019 s výnimkou požiadavky pre odbornú prax pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ktorú sú povinné splniť najneskôr do 23. februára 2021, a požiadavky pre odbornú prax pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ktorú sú povinné splniť najneskôr do 23. februára 2025.
  • Osobitné finančné vzdelávanie (ďalej len „OFV“) – absolvovať každoročne pre základný, stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti
  • Odborná skúška – úspešne vykonať najmenej každé štyri roky pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti