en en

Oznamovacie a informačné povinnosti

Oznamovacie a informačné povinnosti voči NBS vyplývajúce zo zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z.“) majú:

  1. samostatní finanční agenti, finanční poradcovia, poskytovatelia osobitného finančného vzdelávania, finančná inštitúcia

Ide o informácie zasielané pravidelne, ako aj o informácie, ktoré je potrebné NBS oznámiť pri vzniku určitých skutočností. V záujme efektívnej komunikácie sa niektoré z týchto informácií Národnej banke Slovenska zasielajú elektronicky, a to prostredníctvom internetovej aplikácie.
Prístup do internetovej aplikácie je dohliadaným subjektom umožnený prostredníctvom prideleného prihlasovacieho mena a hesla.
Pre prístup do internetovej aplikácie je potrebná registrácia. Postup ako sa zaregistrovať a iné užitočné informácie sú zverejnené na stránke NBS.

A. Informácie zasielané periodicky

Povinné osoby a termíny predloženia jednotlivých informácií sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

výkazpovinná osobatermín predloženia informácieustanovenie zákonavykonávacie predpisyvzor výkazu
Štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovaniasamostatný finančný agentdo dvoch mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka§ 36 ods. 8Opatrenie NBS č. 3/2023XSLX
Štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstvafinančný poradcado dvoch mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka§ 36 ods. 8Opatrenie NBS č. 3/2023XSLX
Ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovaniasamostatný finančný agentdo troch mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roka§ 36 ods. 8Opatrenie NBS č. 3/2023XSLX
Ročný výkaz o vykonávaní finančného poradenstvafinančný poradcado troch mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roka§ 36 ods. 8Opatrenie NBS č. 3/2023XSLX

Odpovede na otázky k výkazom o vykonávaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva sú zverejnené v časti „Názory a stanoviská“.

B. Informácie zasielané ad hoc

  1. Informácia o zmene skutočností, na základe ktorých bolo udelené povolenie na výkon činnosti (§ 18 ods. 12 zákona č. 186/2009 Z.z.) – predkladá sa písomne s výnimkou zmeny v organizačnej pripravenosti

Bez zbytočného odkladu je samostatný finančný agent a finančný poradca povinný informovať NBS, a to o:

a. zmene obchodného mena, sídla, právnej formy, ak je subjekt právnickou osobou
b. zmene členov štatutárneho orgánu a dozorného orgánu, ak je subjekt právnickou osobou, vrátane dokladov preukazujúcich dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť
c. zmene údajov (napr. zmena priezviska alebo trvalého bydliska) členov štatutárneho orgánu a dozorného orgánu
d. zmene mena, priezviska, trvalého pobytu, miesta podnikania, ak je subjekt fyzickou osobou
e. zmene odborného garanta vrátane dokladov preukazujúcich dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť
f. strate dôveryhodnosti

  • každého člena štatutárneho orgánu subjektu, ktorý je právnickou osobou, resp. o nedôveryhodnosti subjektu, ktorý je fyzickou osobou, každého člena dozorného orgánu subjektu, ktorý je právnickou osobou a odborného garanta.

V prípade straty dôveryhodnosti člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo odborného garanta je potrebné nahradiť takúto osobu bez zbytočného odkladu osobou dôveryhodnou podľa zákona.
V prípade straty dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je samostatným finančným agentom, resp. poradcom, takáto osoba nie je oprávnená ďalej vykonávať finančné sprostredkovanie.
Upozorňujeme, že požadovaná odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť samostatného finančného agenta, resp. členov štatutárneho orgánu, odborného garanta a zamestnancov samostatného finančného agenta musí byť splnená nepretržite počas výkonu činnosti.

g. zmene zloženia skupiny s úzkymi väzbami
h. zmene organizačnej pripravenosti – predkladá sa elektronicky prostredníctvom webového sídla https://nbs.sk/extranet-portal/. V prípade zmeny znenia vnútorných predpisov, ktoré boli predložené ako súčasť žiadosti o udelenie povolenia, je potrebné zaslať ich aktualizované znenie spolu s vyznačením zmien.
Je potrebné zaslať informácie o zmene v organizačnej štruktúry subjektu, ktorý je právnickou osobou. Predkladá sa aktualizované znenie spolu s vyznačením zmien.

  1. Informácia o zápise do obchodného registra (§ 18 ods. 18 zákona č. 186/2009 Z. z.) – predkladá sa písomne

Samostatný finančný agent a finančný poradca, ktorý je právnickou osobou, je povinný informovať NBS o zápise povolenej činnosti spolu s uvedením príslušných podregistrov do obchodného registra.

  1. Informácia o vzniku skutočností smerujúcich k zániku povolenia (§ 19 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z.) – predkladá sa písomne

Bez zbytočného odkladu je samostatný finančný agent a finančný poradca s trvalým pobytom alebo so sídlo na území Slovenskej republiky povinný informovať NBS o:

a. zrušení samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý je právnickou osobou
b. vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Bez zbytočného odkladu je samostatný finančný agent a finančný poradca s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky povinný informovať NBS o:

a. ukončení činnosti na území ich trvalého bydliska alebo sídla
b. vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

  1. Informácia o zmene skutočností, na základe ktorých bolo udelené povolenie na výkon činnosti poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania (§ 22a ods. 13 zákona č. 186/2009 Z. z.) – predkladá sa písomne

Bez zbytočného odkladu je poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania povinný písomne informovať NBS o akejkoľvek zmene v skutočnostiach, ktoré sú posudzované v návrhu na zápis do registra poskytovateľov a to spolu s dokladom preukazujúcim zmenenú skutočnosť.

  1. Informácia o poistení zodpovednosti za škodu (§ 30 ods. 4 zákona č. 186/2009 Z. z.) – predkladá sa elektronicky alebo písomne

Informácia o poistení zodpovednosti za škodu, ktoré je uzavreté podľa § 30 ods. 2 a 3 zákona č. 186/2009 Z.z., sa predkladá elektronicky https://nbs.sk/extranet-portal/ do 15 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy.
Kópiu poistnej zmluvy spolu s dokladom o uhradení poistného je samostatný finančný agent a finančný poradca povinný predložiť písomne Národnej banke Slovenska do 15 dní odo dňa jej uzavretia.

  1. Informácia o zmluvách samostatného finančného agenta s finančnou inštitúciou (§ 36 ods. 7 zákona č. 186/2009 Z. z.) – predkladá sa elektronicky

Bez zbytočného odkladu je samostatný finančný agent povinný informovať NBS o uzavretí alebo vypovedaní každej zmluvy s finančnou inštitúciou podľa § 7 zákona č. 186/2009 Z.z. prostredníctvom webového sídla https://nbs.sk/extranet-portal/. Pokiaľ sa jedná o zmenu existujúcej zmluvy medzi samostatným finančným agentom a finančnou inštitúciou, táto skutočnosť sa NBS neoznamuje. Informačná povinnosť sa týka vzniku a zániku zmluvného vzťahu medzi samostatným finančným agentom a finančnou inštitúciou.

7. Informácia o odbornom garantovi finančnej inštitúcie (§ 36 ods. 10 zákona č. 186/2009 Z. z.) – predkladá sa písomne

Bez zbytočného odkladu je finančná inštitúcia povinná NBS oznámiť zmenu odborného garanta spolu s vyhlásením o splnení podmienok odbornej spôsobilosti nového odborného garanta.

  1. Oznámenie o termíne a programe rokovania orgánov samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu alebo poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania (§ 2 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) – predkladá sa písomne mailom na fap-dohlad@nbs.sk

Dohliadaný subjekt je povinný umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní svojho valného zhromaždenia, dozornej rady, štatutárneho orgánu alebo iného svojho orgánu riadiaceho alebo kontrolujúceho činnosť dohliadaného subjektu, pričom oznámenie o termíne a program každého zasadnutia takéhoto orgánu je dohliadaný subjekt povinný najmenej tri pracovné dni vopred doručiť NBS.