en en

Prieskum EIOPA týkajúci sa smernice o distribúcii poistenia

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) zverejnil v novembri 2020 na svojom webovom sídle dotazník adresovaný externým zainteresovaným stranám, ktorými sú primárne spotrebiteľské združenia, akademická obec, asociácie, poisťovne a sprostredkovatelia poistenia (malé a stredné podniky).

https://www.eiopa.europa.eu/content/survey-application-insurance-distribution-directive_en

Dotazník bol k dispozícii a vyplniť ho bolo možné v termíne do 1. februára 2021.

Cieľom prieskumu bolo zhromaždiť informácie a získať spätnú väzbu od zainteresovaných strán týkajúcu sa lepšej kvality odborného poradenstva a metód predaja i súvisiaceho dopadu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia na finančných sprostredkovateľov v sektore poistenia prípadne o ďalších relevantných skutočnostiach spojených s aplikovaním smernice v praxi.

Informácie získané prostredníctvom odpovedí z dotazníka budú jedným z podkladov pri príprave správy EIOPA o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia.