en en

Výmaz podriadených subjektov

  • NBS zruší zápis podriadených subjektov na základe zaslaného návrhu na zrušenie zápisu v registri finančných agentov a finančných poradcov (ďalej len „register“). Návrh na zrušenie zápisu v registri podáva Národnej banke Slovenska elektronicky navrhovateľ, t.j. spoločnosť, s ktorou má podriadený subjekt uzavretú zmluvu o spolupráci. Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zrušenie zápisu zodpovedá navrhovateľ na zrušenie zápisu.
  • O zrušenie zápisu v registri je potrebné písomne požiadať navrhovateľa, pričom navrhovateľ je povinný do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti podať návrh na zrušenie zápisu podriadeného subjektu v registri.
  • V prípade, ak si navrhovateľ túto povinnosť nesplní, podriadený subjekt má právo podať NBS písomnú žiadosť o zrušenie svojho zápisu v registri v listinnej podobe. Vzor žiadosti tvorí prílohu opatrenia NBS č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie a nachádza sa na webovej sídle NBS: /_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/OPAT12-2018.pdf
  • Pre úplnosť NBS uvádza, že prílohou takejto žiadosti je:
  • 1. Žiadosť o podanie návrhu na zrušenie zápisu v registri, ktorú zaslal podriadený subjekt navrhovateľovi.
  • 2. Doklad preukazujúci doručenie žiadosti o podanie návrhu na zrušenie zápisu v registri (napríklad písomné potvrdenie o osobnom prevzatí žiadosti navrhovateľom vyznačené na žiadosti, doručenka.
  • Návrh na zrušenie zápisu podriadeného subjektu v registri bude spracovaný v zákonných lehotách určených v ustanovení § 16 ods. 8 zákona č. 186/2009 Z. z
  • V prípade otázok, ktoré sa týkajú výmazu z registra nás kontaktujte na: fap-register@nbs.sk