en en

Výpis z registra trestov

S účinnosťou od 1. januára 2019 bol zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) novelizovaný zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (zákon č. 186/2009 Z. z.).

Novelizáciou zákona č. 186/2009 Z. z. zanikla povinnosť pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré žiadajú o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu predkladať Národnej banke Slovenska listinné výpisy z registra trestov za účelom preukázania skutočností potrebných na vykonávanie týchto činností, zároveň bola zavedená povinnosť pre Národnú banku Slovenska získavať a používať pre potreby svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, v danom prípade podávať žiadosti o výpis z registra trestov za uvedené osoby bezodplatne na zákonom stanovené účely.

Novelizácia zákona č. 186/2009 Z. z. sa nedotkla preukazovania dôveryhodnosti navrhovateľovi, v zmysle § 23 ods. 3 písm. b) naďalej platí, že viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent a ich odborní garanti ako aj sprostredkovateľ doplnkového poistenia preukazujú dôveryhodnosť navrhovateľovi ku dňu podania návrhu na zápis do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 zákona č. 186/2009 Z. z.