en en

Kontaktný formulár na predkladanie dotazov k zákonu o finančnom sprostredkovaní a poradenstve

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom poskytuje finančným agentom, finančným poradcom a ostatným účastníkom finančného trhu odbornú regulatórnu podporu pri riešení nejasností súvisiacich s plnením povinností, ktoré vyplývajú z predpisov upravujúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo a napomáha tak predchádzať ich porušovaniu.

Národná banka Slovenska odpovedá na otázky, ktoré sa bezprostredne vzťahujú k pôsobnosti NBS v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, sú zaslané elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára a obsahujú dostatok relevantných informácií. V žiadosti je potrebné vecne popísať problém a okolnosti jeho vzniku, prípadné nejasnosti a označiť pravidlo (ustanovenie zákona, opatrenia a pod.), k výkladu ktorého otázky smerujú.

Z otázok musí byť zrejmé, že nejde len o riešenie abstraktných otázok. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad finančným trhom nemôže nahradzovať činnosť právnych poradcov. Cieľom odborných vyjadrení Národnej banky Slovenska je poskytnúť výklad k aplikácii relevantných právnych predpisov v tých oblastiach, kde je ich výklad nejasný.

Dotaz predkladám: