en en

Informácia o regulačných poplatkoch a platbách za cezhraničné činnosti

Regulačné poplatky a platby

Posledná aktualizácia: 23.09.2021

Táto stránka obsahuje informácie o poplatkoch a platbách vyberaných Národnou bankou Slovenska za vykonávanie jeho povinností v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov AIF, správcov EuSEF, správcov EuVECA a správcovských spoločností PKIPCP uvedených v článku 10 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania.

Poplatky a platby za cezhraničné spravovanie UCITS, AIF, EuVECA a EuSEF vytvorených na území Slovenskej republiky:

a) Poplatky za riadenie

Druh poplatku: Ročný príspevok dohliadaného subjektu za vykonávanie dohľadu a súvisiacich činností Národnej banky Slovenska

Dohliadaný subjekt: zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky bez zriadenia pobočky alebo prostredníctvom pobočky vytvára a spravuje fondy podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní.

Právny základ: § 40 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a

§ 1 ods. 3 písm. e) Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2021 z 8. júna 2021 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022

Suma: Výška príspevku je určená v § 1 ods. 3 písm. e) Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2021 z 8. júna 2021 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022, a to percentom z objemu aktív dohliadaného subjektu. Základ sadzby príspevku určuje § 2 Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2021 z 8. júna 2021 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022

Výšku príspevku určuje Národná banka Slovenska rozhodnutím vydaným v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa má príspevok uhradiť. Rozhodnutia Národnej banky Slovenska sú zverejnené na nižšie uvedenom linku:

/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/poplatky-a-prispevky/prispevky

Periodicita: 1x za kalendárny rok

Splatnosť: Dohliadaný subjekt je povinný uhradiť ročný príspevok:

a) ak ročný príspevok prevyšuje sumu 300 eur, uhrádza sa v štyroch rovnakých splátkach; prvá splátka sa uhrádza do 20. januára 2022, druhá splátka do 20. apríla 2022, tretia splátka do 20. júla 2022 a štvrtá splátka do 20. októbra 2022,

b) ak ročný príspevok alebo osobitný príspevok neprevyšuje sumu 300 eur, uhrádza sa jednou splátkou do 20. januára 2022.

Ostatné informácie: Postup pri výpočte výšky ročného príspevku vrátane detailov platby (IBAN a špecifické symboly) je uvedený v § 5 až 8 Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2021 z 8. júna 2021 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022

Národná banka Slovenska nevyberá žiadne poplatky a platby v súvislosti s cezhraničnou distribúciou správcov AIF, správcov európskych fondov sociálneho zabezpečenia (EuSEF), správcov európskych fondov rizikového kapitálu (EuVECA) a UCITS správcovských spoločností podľa článku 10 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania.

Upozornenie:

Poplatky alebo platby uvedené v tomto dokumente sú tie, ktoré vyberá Národná banka Slovenska. Pri uvádzaní UCITS alebo AIF na trh v Slovenskej republike však môžu vzniknúť iné náklady súvisiace s administratívnymi povinnosťami, poradenstvom tretích strán alebo komerčným vývojom. Národná banka Slovenska nie je zodpovedná za údržbu externých webových sídiel a nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia na žiadnom externom webovom sídle, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tejto webovej stránke.