en en

Informácia o regulačných poplatkoch a platbách za cezhraničné činnosti

Regulačné poplatky a platby

Posledná aktualizácia: 14.2.2024

Táto stránka obsahuje informácie o poplatkoch a platbách vyberaných Národnou bankou Slovenska za vykonávanie jeho povinností v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov AIF, správcov EuSEF, správcov EuVECA a správcovských spoločností PKIPCP uvedených v článku 10 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania.

Poplatky a platby za notifikáciu cezhraničnej distribúcie fondov UCITS, AIF, EuVECA a EuSEF na území Slovenskej republiky:

Národná banka Slovenska nevyberá žiadne poplatky a platby za notifikáciu cezhraničnej distribúcie podľa článku 10 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania:

a) Cezhraničná distribúcia PKIPCP (UCITS):

Národná banka Slovenska neúčtuje žiadne poplatky a platby správcovskej spoločnosti PKIPCP (UCITS) v súvislosti s notifikáciou cezhraničnej distribúcie fondu PKIPCP (UCITS) na území Slovenskej republiky.

b) Cezhraničná distribúcia AIF iným ako neprofesionálnym investorom

Národná banka Slovenska neúčtuje poplatky a platby správcovi AIF z EÚ v súvislosti s notifikáciou cezhraničnej distribúcie AIF na území Slovenskej republiky ako ani správcovi AIF z krajiny mimo EÚ (s riadnym povolením podľa čl. 37 Smernice AIFMD) v súvislosti s notifikáciou cezhraničnej distribúcie AIF na území Slovenskej republiky.

V prípade, ak je správca AIF z krajiny mimo EÚ povinný získať povolenie podľa článku 37 Smernice AIFMD (§ 66c zákona o kolektívnom investovaní) v Slovenskej republike z dôvodu, že Slovenská republika by bola referenčným členským štátom, je správca AIF povinný zaplatiť poplatok podľa opatrenia Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (príloha, časť 2 – Kapitálové trhy, bod 1 – Poverenia, písm. d ) činnosť neeurópskej správcovskej spoločnosti, a to vo výške 1700 EUR).

c) Cezhraničná distribúcia AIF neprofesionálnym investorom

Akákoľvek distribúcia zahraničného AIF neprofesionálnym investorom v Slovenskej republike podlieha povoľovaciemu konaniu podľa § 148 zákona o kolektívnom investovaní, t. j. Národná banka Slovenska udeľuje povolenie správcovi AIF z krajiny mimo EÚ alebo z EÚ na základe čl. 43 Smernice AIFMD, aby bolo možné cezhranične distribuovať AIF neprofesionálnym investorom v Slovenskej republike.

Povoľovacie konanie podlieha poplatkom podľa opatrenia Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (príloha, časť 2 – Kapitálové trhy, bod 1 – Povolenia , písmeno h) distribúcia zahraničných cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívnych investičných fondov na území Slovenskej republiky retailovým investorom, a to v hodnote 1 700 EUR).

Okrem toho správca AIF, ktorému bolo udelené povolenie podľa § 148 zákona o kolektívnom investovaní, podlieha povinnosti platiť ročné príspevky Národnej banke Slovenska podľa § 1 ods. 1 a ods. 3 písm. i) Rozhodnutia NBS č. 6/2023 z 22. mája 2023 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2024,  v paušálnej výške 3 400 EUR (ďalej len „Rozhodnutie NBS č. 6/2023“).

Poplatky a platby za cezhraničné spravovanie UCITS, AIF, EuVECA a EuSEF vytvorených na území Slovenskej republiky:

a) Poplatky za riadenie

Druh poplatku: Ročný príspevok dohliadaného subjektu za vykonávanie dohľadu a súvisiacich činností Národnej banky Slovenska

Dohliadaný subjekt: zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky bez zriadenia pobočky alebo prostredníctvom pobočky vytvára a spravuje fondy podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní.

Právny základ: § 40 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 3 písm. e) Rozhodnutia NBS č. 6/2023.

Suma: Výška príspevku je určená v § 1 ods. 3 písm. e) Rozhodnutia NBS č. 6/2023, a to percentom z objemu aktív dohliadaného subjektu. Základ sadzby príspevku určuje § 2 Rozhodnutia NBS č. 6/2023.

Výšku príspevku oznamuje Národná banka Slovenska v oznámení o kontrolnom výpočte výšky ročného príspevku a oznámení o výške osobitného príspevku. 

Rozhodnutia Národnej banky Slovenska k príspevkom dohliadaných subjektov sú zverejnené v osobitnej sekcii Legislatíva súvisiaca s poplatkami a ročnými príspevkami.

Periodicita: 1x za kalendárny rok

Splatnosť: Dohliadaný subjekt je povinný uhradiť ročný príspevok:

a) ak ročný príspevok prevyšuje sumu 300 eur, uhrádza sa v štyroch rovnakých splátkach; prvá splátka sa uhrádza do 20. januára 2024, druhá splátka do 20. apríla 2024, tretia splátka do 20. júla 2024 a štvrtá splátka do 20. októbra 2024,

b) ak ročný príspevok alebo osobitný príspevok neprevyšuje sumu 300 eur, uhrádza sa jednou splátkou do 20. januára 2024.

Ostatné informácie: Postup pri výpočte výšky ročného príspevku vrátane detailov platby (IBAN a špecifické symboly) je uvedený v § 5 až 8 Rozhodnutia NBS č. 6/2023.

Upozornenie:

Poplatky alebo platby uvedené v tomto dokumente sú tie, ktoré vyberá Národná banka Slovenska. Pri uvádzaní UCITS alebo AIF na trh v Slovenskej republike však môžu vzniknúť iné náklady súvisiace s administratívnymi povinnosťami, poradenstvom tretích strán alebo komerčným vývojom. Národná banka Slovenska nie je zodpovedná za údržbu externých webových sídiel a nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia na žiadnom externom webovom sídle, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tejto webovej stránke.