en en

Ohlasovacia povinnosť podľa smernice AIFMD

Informácie na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika sa predkladajú Národnej banke Slovenska prostredníctvom výkazu, ktorého konsolidovaný obsah, vrátane metodiky na vypracúvanie, je uvedený v prílohe opatrenia č. 1/2015. Výkaz sa predkladá elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Dokumenty vydané Národnou bankou Slovenska

Tabuľky obsahujúce zoznamy kódov, ktoré sú potrebné pre vypĺňanie príslušných dátových polí výkazu (dostupné len v anglickom jazyku)

  • príloha II usmernení ESMA

Tabuľka 1 –  kategórie jednotlivých typov aktív pre všetky vykazované expozície (okrem obratu) (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 – platné)
Tabuľka 2 – kategórie jednotlivých typov aktív pre obrat (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 – platné)
Tabuľka 3 – stratégie AIF (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 – platné)
Tabuľka 4 – veľkosť pozície (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 – platné)
Tabuľka 5 – typ transakcie (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 – platné)
Tabuľka 6 – frekvencia vyplatenia (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 – platné)
Tabuľka 7 – skupina investorov (verzia zverejnená dňa 8.8.2014 – platné)

Tabuľky 1 až 7 v prílohe II usmernení ESMA nájdete tu (zverejnené dňa 8.8.20014, referencia: 2014/869sk)

Tabuľka 8 – údaje za správcu AIF(verzia zverejnená dňa 15.11.2013 – platné)
Tabuľka 9 – údaje za AIF (verzia zverejnená dňa 15.11.2013 – platné)
Tabuľka 10 – zmena kódov (verzia zverejnená dňa 15.11.2013 – platné)

Tabuľky 8 až 10 v prílohe II usmernení ESMA nájdete tu (zverejnené dňa 15.11.2013, referencia: 2013/1360)

  • príloha III usmernení ESMA

Tabuľka 1 – geografická oblasť – obsah (verzia zverejnená dňa 23.9.2014 – aktualizované)
Tabuľka 2 – geografická zóna – popis (verzia zverejnená dňa 23.9.2014 – aktualizované)
Tabuľka 3 – kód krajiny – obsah (verzia zverejnená dňa 23.9.2014 – aktualizované)

Tabuľky 1 až 3 v prílohe III usmernení ESMA nájdete tu (zverejnené dňa 23.9.2014, referencia: 2013/1358)

Upozornenie:
Národná banka Slovenska žiada dohliadané subjekty, aby pri vypĺňaní kódov dôsledne dodržiavali formáty kódov tak, ako ich zverejnil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Doplňujúce dokumenty, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) (dostupné len v anglickom jazyku, okrem usmernení ESMA)