en en

Základné informácie

Pravidlá kolektívneho investovania, činnosť a pôsobenie správcovských spoločností a zahraničných správcovských spoločností na území Slovenskej republiky, vytváranie a spravovanie fondov, činnosť depozitára, cezhraničnú distribúciu podielových listov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ochranu investorov v kolektívnom investovaní, činnosť iných osôb podieľajúcich sa na kolektívnom investovaní a dohľad upravuje zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „ZKI“).

Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené. Ak sa peňažné prostriedky zhromažďujú od verejnosti, možno kolektívne investovanie vykonávať len na základe princípu rozloženia rizika. Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním tuzemských subjektov kolektívneho investovania alebo zhromažďovaním peňažných prostriedkov prostredníctvom ponuky cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania.

Podrobnejšie informácie ohľadom posúdenia predmetu činnosti správcov alternatívnych investičných fondov nájdete v Usmernení ESMA o hlavných pojmoch smernice o správcoch AIF.