en en

Depozitári fondov

Každý fond musí mať depozitára. § 70 ZKI určuje, kto môže byť depozitárom fondu.

Depozitár fondu zabezpečuje depozitársku úschovu majetku vo fonde a kontroluje, či správcovská spoločnosť nakladá s majetkom vo fonde podľa ZKI.

Depozitárom fondu nesmie byť správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá tento fond spravuje.