en en

Správcovia fondov

Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov alebo alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska; zapisuje sa do obchodného registra.

Správcovská spoločnosť nemôže vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa ZKI. Činnosti podľa § 27 odseku 3 písm. b) a c) môže správcovská spoločnosť vykonávať, len ak ich má uvedené v povolení podľa § 28 súčasne s činnosťou podľa § 27 odseku 3 písm. a). Činnosti podľa § 27 odseku 6 písm. b) až d) môže správcovská spoločnosť vykonávať, len ak ich má uvedené v povolení podľa § 28a súčasne s činnosťou podľa § 27 odseku 6 písm. a).

O udelení povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Povolenie správcovskej spoločnosti sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu správcovskej spoločnosti.

Správcovská spoločnosť môže vydávať akcie len ako zaknihované kmeňové akcie na meno.

Obchodné meno správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť“ alebo skratku „správ. spol., a.s.“.

Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať povolenú činnosť až po zápise povolenej činnosti do obchodného registra a po splnení podmienok podľa § 30 ods. 4 ZKI.

Zahraničná správcovská spoločnosť je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má povolenie na vytváranie a  spravovanie subjektov kolektívneho investovania udelené v štáte, v ktorom má sídlo. Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti umiestnená na území Slovenskej republiky; všetky pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti zriadené na území Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte, sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať činnosti na území Slovenskej republiky za jednu pobočku.

Registrovaní správcovia alternatívnych investičných fondov

Na spravovanie alternatívnych investičných fondov sa nevyžaduje povolenie podľa § 28a ZKI, ak ide o osobu, ktorá priamo alebo nepriamo prostredníctvom spoločnosti, s ktorou je personálne prepojená alebo vzťahom kontroly, významným priamym podielom alebo nepriamym podielom, riadi portfóliá alternatívnych investičných fondov, ktorých celková hodnota spravovaných aktív vrátane všetkých aktív nadobudnutých s využitím pákového efektu nepresahuje hodnotu 100 000 000 eur, alebo nepresahuje hodnotu 500 000 000 eur, ak ide o alternatívne investičné fondy, ktoré nevyužívajú pákový efekt a nemajú práva na vyplatenie uplatniteľné počas piatich rokov odo dňa uskutočnenia počiatočnej investície do takého alternatívneho investičného fondu, ak § 31a ZKI neustanovuje inak.