en en

Subjekty kolektívneho investovania (fondy)

Fondy sa členia na tuzemské subjekty kolektívneho investovania a zahraničné subjekty kolektívneho investovania.

Tuzemským subjektom kolektívneho investovania je

 1. podielový fond,
 2. investičný fond s premenlivým základným imaním,
 3. iný tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorým je obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov.

Podielový fond je spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami. Podielový fond nie je právnickou osobou.

Podielový fond sa môže skladať z dvoch alebo viacerých podfondov (ďalej len „strešný podielový fond„). Podfondom sa rozumie účtovne oddelená časť majetku a záväzkov v strešnom podielovom fonde. Každý podfond sa musí od ostatných podfondov toho istého strešného podielového fondu odlišovať jedným alebo viacerými znakmi, ktoré určí štatút strešného podielového fondu.

Investičný fond s premenlivým základným imaním je subjektom kolektívneho investovania, ktorý je akciovou spoločnosťou s premenlivým základným imaním podľa Obchodného zákonníka.

Investičný fond s premenlivým základným imaním môže vytvárať podfondy, ak to umožňujú jeho stanovy. Podfondom investičného fondu s premenlivým základným imaním je účtovne oddelená časť jeho majetku a záväzkov. Každý podfond sa musí od ostatných podfondov príslušného investičného fondu s premenlivým základným imaním odlišovať jedným znakom alebo viacerými znakmi, ktoré určia stanovy.

Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na základe verejnej ponuky cenných papierov alebo majetkových účastí v subjektoch kolektívneho investovania podľa písm. c) vyššie je zakázané. Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania podľa písm. c) vyššie možno vykonávať len pre profesionálnych investorov.

Zahraničným subjektom kolektívneho investovania je

 1. zahraničný podielový fond,
 2. zahraničný investičný fond,
 3. iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ako je uvedený v písmenách a) a b), ktorého predmetom činnosti je kolektívne investovanie.

Zahraničný podielový fond je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou a je vytvorený a  spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo správcovskou spoločnosťou podľa práva štátu, v ktorom je zahraničný podielový fond vytvorený.

Zahraničný investičný fond je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho investovania podľa práva štátu, v ktorom má sídlo. Zahraničný investičný fond môže byť spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou, správcovskou spoločnosťou alebo môže byť samospravovaný.

Ďalšie členenie subjektov kolektívneho investovania (fondov)

Tuzemské a zahraničné subjekty kolektívneho investovania sa členia podľa práv majiteľov podielového listu, cenného papiera alebo majetkovej účasti subjektu kolektívneho investovania na otvorené a uzavreté.

Otvorený fond je fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto fonde. Otvorený fond možno vytvoriť na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.
Uzavretý fond je fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto fonde. Uzavretý fond môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov.
Otvorený zahraničný subjekt kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov má právo, aby mu na jeho žiadosť boli cenné papiere vyplatené z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
Uzavretý zahraničný subjekt kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.

Tuzemské a zahraničné subjekty kolektívneho investovania sa členia podľa investičnej politiky subjektu kolektívneho investovania na štandardné a špeciálne fondy (alternatívne investičné fondy).

Štandardný fond je podielový fond alebo investičný fond s premenlivým základným imaním, do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a iných likvidných finančných aktív podľa § 88 ZKI na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Princíp obmedzenia a rozloženia rizika sa nevzťahuje na štandardný fond alebo jeho podfond, ktorý je zberným fondom.

Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie (tzv. UCITS), považuje sa na účely ZKI za európsky štandardný fond.

Špeciálny fond je podielový fond alebo investičný fond s premenlivým základným imaním, ktorý nie je štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného ZKI alebo štatútom špeciálneho fondu. Špeciálny fond sa na účely ZKI považuje za fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Verejný špeciálny fond je špeciálny fond, do ktorého sa zhromažďujú peňažné prostriedky na základe verejnej ponuky.

Špeciálne fondy sú:

 1. verejný špeciálny fond a
 2. špeciálny fond kvalifikovaných investorov.

Verejné špeciálne fondy sú:

 1. špeciálny fond cenných papierov,
 2. špeciálny fond alternatívnych investícií,
 3. špeciálny fond nehnuteľností.

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym štandardným fondom, sa považuje na účely ZKI za zahraničný alternatívny investičný fond.

Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely ZKI považuje za európsky alternatívny investičný fond, ak

 1. má povolenie alebo je registrovaný v členskom štáte v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu, alebo
 2. nemá povolenie alebo nie je registrovaný v členskom štáte, ale má sídlo alebo ústredie v členskom štáte.

Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely ZKI považuje za neeurópsky alternatívny investičný fond, ak nespĺňa požiadavky podľa § 4 odseku 16 ZKI.