en en

Zoznam Memoránd o porozumení podľa smernice AIFMD

Memorandá o porozumení medzi Národnou bankou Slovenska a nečlenskými štátmi EÚ na účely splnenia podmienok cezhraničného podnikania podľa § 57a ods. 1 písm. d), § 63b písm. b), § 66c ods. 2 písm. e), § 70 ods. 4 písm. a), § 150e ods. 1 písm. b) , § 150g ods. 1 písm. b) a § 150h ods. 1 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní, ktorými sa preberajú do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušné ustanovenia smernice AIFMD, týkajúce sa režimu s tretími krajinami.