en en

Metodické usmernenia a stanoviská

NBS vydáva pre dohliadané subjekty k problematike AML/CFT metodické usmernenia. Cieľom usmernení je poskytnúť subjektom vysvetľujúci dokument k plneniu ich povinností, vyplývajúcich z právnych predpisov zameraných na prevenciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu vo finančnom systéme, ktoré sú založené nielen na slovenskej právne záväznej úprave, ale aj na medzinárodných štandardoch a v neposlednom rade aj na znalostiach, skúsenostiach a praxi nadobudnutých pri výkone dohľadu a kontroly zo strany Národnej banky Slovenska a Finančnej spravodajskej jednotky.

Pri príprave usmernení NBS zohľadnila aj skutočnosť, že pravidlá stanovené právnymi predpismi predstavujú minimálne požiadavky a nemôžu svojim obsahom poskytovať návod na riešenie všetkých prípadov, ktoré prax prinesie. Poskytujú však finančným inštitúciám možnosť využitia ďalších zdrojov informácií a nastaviť si vlastné pravidlá, v prípade potreby aj prísnejšie, než je vyžadované slovenskými právnymi predpismi.

Nižšie uvádzame prehľad metodických usmernení a stanovísk pre jednotlivé sektory finančného trhu

bankový sektor

sektor platobných inštitúcií

sektor poisťovníctva a doplnkových dôchodkových spoločností

sektor kapitálového trhu