en en

Spolupráca v oblasti dohľadu AML

Finančná spravodajská jednotka (FSJ)
Slovenská banková asociácia (SBA)
Národná expertná skupina na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (NES-LP)
Ministerstvo financií SR (MF SR)
Európsky orgán dohľadu pre bankovníctvo (EBA)
Európska centrálna banka (ECB)
Zahraničné orgány dohľadu

Spolupráca s domácimi autoritami

Finančná spravodajská jednotka (FSJ)

NBS a FSJ majú zodpovednosť nad dodržiavaním legislatívy v oblasti AML/CFT. FSJ kontroluje všetky povinné osoby (t. j. finančné aj nefinančné subjekty), NBS robí výkon dohľadu nad finančnými inštitúciami, ktoré dohliada v zmysle zákona č. 747/2004 o dohľade nad finančným trhom.
Základný rámec spolupráce a komunikácie pri duálnom výkone dohľadu je stanovený v paragrafe 29 zákona o AML a v dokumente Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Spolupráca FSJ a NBS je nevyhnutým predpokladom pre efektívny výkon dohľadu, preto FSJ a NBS majú nastavený mechanizmus pravidelných stretnutí, na ktorých sú prerokované aktuálne témy a úlohy z AML, napríklad príprava novej EU metodiky pre AML, konzultácie k čiastkovým témam, ktoré vyžadujú koordinovaný prístup obidvoch autorít. Na stretnutiach sú prekonzultované aj otázky dohľadu subjektov. V rámci tejto komunikácie je konzultovaná aj príprava stanovísk pre európske inštitúcie, príprava domácej legislatívy pre AML.

MV SR a NBS uzatvorili Dohodu o vzájomnej spolupráci. Predmetom dohody je koordinovanie postupu vzájomnej spolupráce a informovanosti strán dohody pri plnení úloh v oblasti kontroly plnenia a dodržiavania povinností povinných osôb ustanovených AML zákonom. Dohoda zaväzuje obidve strany k spolupráci pri výkone kontroly, k poskytovaniu informácií k identifikovaniu NOO, k spolupráci pri organizácii tréningov pre zamestnancov a pod. Dohoda obsahuje aj postup pre proces výmeny informácií medzi FSJ a NBS.

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi NBS a MV SR

63.69 kB

Slovenská banková asociácia (SBA)

V rámci spolupráce s domácimi autoritami NBS spolupracuje aj s SBA, ako autoritou, ktorá zastupuje banky a môže tak vplývať na právny a ekonomický rámec, v ktorom vykonávajú obchodné aktivity a poskytujú služby klientom.
Komunikácia NBS a SBA priaznivo vplýva na kvalitu legislatívy a podmienok podnikania v bankovom sektore, čo má v konečnom dôsledku pozitívny význam na kvalitu finančných služieb v SR.
V oblasti AML/CFT NBS komunikuje so SBA prostredníctvom Komisie pre AML/Compliance, v rámci ktorej sú s AML manažérmi bánk pravidelne konzultované dôležité projekty (napr. Národné hodnotenie rizík, hodnotenie SR výborom MONEYVAL, pripravovaná regulácia od európskych orgánov dohľadu), ako aj vzdelávanie k aktuálnym témam z oblasti AML/CFT. Na rokovania Komisie pre AML/Compliance sú často pozvaní  zástupcovia  NBS a FSJ.

Národná expertná skupina na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (NES-LP)

NES-LP bola zriadená 2002. Vedúcim NES-LP je riaditeľ FSJ. Hlavnou úlohou skupiny je vytvárať koncepčné a efektívne riešenia aktuálnych problémov a prijímať konkrétne úlohy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a financovaniu zbraní hromadného ničenia. Ďalšou úlohou NES-LP je koordinovať prierezové projekty z oblasti AML/CFT – napríklad Národné hodnotenie rizík, plnenie záverov zo správy Moneyval a pod.
Členmi skupiny sú všetky inštitúcie, ktoré plnia úlohy v národnom AML/CFT systéme (NBS, FSJ, Generálna prokuratúra SR, Ministerstvo financií SR, ale aj zástupcovia NAKA, SIS, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstva hospodárstva SR, Vojenského spravodajstva). Zoznam účastníkov jednotlivých rokovaní môže variovať – v závislosti od preberanej témy. Národná banka Slovenska je takisto členom tejto pracovnej skupiny a pravidelne sa zúčastňuje rokovaní.

Ministerstvo financií SR (MF SR)

Ďalším významným partnerom NBS v oblasti AML/CFT je MF SR, s ktorým NBS konzultuje vybrané oblasti AML/CFT systému (napr. medzinárodné sankcie, opatrenia z výboru MONEYVAL, príprava podkladov pre rokovanie s OECD, MMF.

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

Európsky orgán dohľadu pre bankovníctvo (EBA)

EBA od 1. 1. 2020 získala v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2175/2019 nové kompetencie v oblasti AML/CFT a stala sa ústredným orgánom pre celý finančný trh EÚ. V rámci svojich kompetencií EBA vedie, koordinuje a monitoruje činnosť  AML/CFT orgánov dohľadu v členských krajinách. Zástupcovia NBS sú členmi Stáleho výboru pre AML/CFT (AML Standing Committee) EBA. NBS sa v rámci členstva vo výbore priamo podieľa na vývoji novej legislatívy a regulácie pre AML/CFT.

Európska centrálna banka (ECB)

Na základe článku 57a ods. 2 AML smernice ECB a príslušné orgány dohľadu eurozóny podpísali dohodu o praktických spôsoboch výmeny informácií. Cieľom dohody je definovať praktické spôsoby výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi dohľadu a ECB.

Pri koncipovaní dohody sa zohľadnili:

  • úlohy a povinnosti príslušných orgánov v oblasti predchádzania zneužívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (ML/TF);
  • úlohy a povinnosti ECB v oblasti prudenciálneho dohľadu podľa Nariadenia o SSM;
  • dôležitosť výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi a ECB za ich vyššie uvedené úlohy;
  • potreba zvýšenia účinnosti režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v EÚ.

MULTILATERAL AGREEMENT ON THE PRACTICAL MODALITIES FOR EXCHANGE OF INFORMATION PURSUANT TO ARTICLE 57a(2) OF DIRECTIVE (EU) 2015/849

540.97 kB

Spolupráca so zahraničnými orgánmi dohľadu

Národná banka Slovenska spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu potrebnom na plnenie úloh a za podmienok ustanovených zákonom o dohľade nad finančným trhom a osobitnými predpismi a to s Európskou centrálnou bankou, s účastníkmi Európskeho systému finančného dohľadu, so zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu.

Kolégiá na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML kolégiá):

Podľa Usmernení EBA JC 2019 81 o AML kolégiách je AML kolégium tvorené hlavným orgánom dohľadu, stálymi členmi a pozorovateľmi. Cieľom kolégia je poskytovať stálu štruktúru na spoluprácu a výmenu informácií medzi hlavným orgánom dohľadu, členmi a pozorovateľmi na účely dohľadu nad spoločnosťou pôsobiacou na cezhraničnom základe.
Prostredníctvom kolégií pre AML/CFT NBS komunikuje s inými orgánmi dohľadu najmä v prípade subjektov s cezhraničným pôsobením.
AML kolégiá sú pre orgány dohľadu cenným zdrojom informácií pre ďalšie skvalitnenie výkonu dohľadu, najmä pri koordinovanom prístupe, ktorý je dôležitý pri subjektoch, ktoré majú široké cezhraničné pôsobenie vo viacerých krajinách. V rámci AML kolégií orgány dohľadu posudzujú úroveň ML/TF rizík subjektov, kvalitu AML systémov, vnútorných kontrolných mechanizmov subjektov a pod. Z doterajšej praxe možno povedať, že AML kolégiá v praxi potvrdili svoje opodstatnenie, najmä v súvislosti s rastúcim významom medzinárodnej spolupráce orgánov dohľadu v oblasti AML/CFT.

NBS ako orgán dohľadu má podpísané medzinárodné dohody a zmluvy týkajúce sa spolupráce pri dohľade nad subjektmi finančného trhu.