en en

BREXIT: Dopady odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie na slovenský finančný trh v oblasti poisťovníctva

11. 02. 2021

Dňa 24. decembra 2020 uzavrela Európska únia so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska Dohodu o obchode a spolupráci („Trade and Cooperation Agreement“), ktorá vstúpila do platnosti dňa 1. januára 2021. Od tohto dátumu je Spojené kráľovstvo „treťou krajinou“, a teda nie je súčasťou hospodárskych štruktúr EÚ. Na Spojené kráľovstvo sa k tomuto dátumu prestávajú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy Únie. Európska únia a Spojené kráľovstvo zároveň prijali spoločnú deklaráciu o regulatórnej spolupráci v oblasti finančných služieb. Obe strany do konca marca 2021 podpíšu Memorandum o porozumení (MoU), ktoré zadefinuje konkrétny rámec pre ďalšiu spoluprácu, vrátane postupu pokiaľ ide o uznávanie ekvivalentnosti.

Dohoda neposkytuje základ pre pasportizačné práva v oblasti finančných služieb; subjekty finančného trhu s licenciou zo Spojeného kráľovstva preto môžu vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky len za podmienky, že si v Slovenskej republike zriadia pobočku zahraničnej finančnej inštitúcie, dcérsku spoločnosť alebo si dcérsku spoločnosť založia na území iného členského štátu Európskej únie a zároveň sa notifikujú v súlade s princípom jednotnej licencie aj na územie Slovenskej republiky. Poisťovne zo Spojeného kráľovstva, ktoré tak neurobia, nemajú po termíne 1.1.2021 právo na území SR uzatvárať nové poistné zmluvy, avšak sú povinné dodržať svoje záväzky z poistných zmlúv uzatvorených pred týmto dátumom.

Národná banka Slovenska upozorňuje na možné dopady na správu poistných zmlúv alebo dôchodkových produktov. Všetky poistné zmluvy uzavreté do konca roku 2020 ostávajú naďalej v platnosti a vzťahujú sa na ne medzinárodné štandardy regulácie a dohľadu, primárne v oblastiach ochrany spotrebiteľa, boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj boja proti daňovým únikom. Európsky orgán dohľadu nad poisťovníctvom (EIOPA) pre účely zabezpečenia napĺňania dohôd vytvoril platformu pre spoluprácu so Spojeným kráľovstvom, pričom Národná banka Slovenska je aktívnym účastníkom pokračujúceho dialógu, monitoringu a spolupráce na európskej úrovni a všetky postupy koordinuje plne v súlade s odporúčaniami Európskych orgánov dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkového poistenie zamestnancov – EIOPA, Európsky orgán pre bankovníctvo – EBA a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy- ESMA), tak aby bolo zabezpečené neprerušené poskytovanie služieb pre klientov.

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) vydal príručku pre spotrebiteľov Informácie pre spotrebiteľov v oblasti životného poistenia a dôchodkových produktov.

Znenie príručky v slovenskom jazyku nájdete na stránke https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consumer-guide-brexit-sk.pdf

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom vašej poistnej zmluvy alebo v súvislosti s poistnou udalosťou sa obráťte na svoju poisťovňu alebo finančného sprostredkovateľa.