en en

Informácie k subjektom v oblasti poisťovníctva

 • Strednodobé priority Národnej banky Slovenska pri výkonu dohľadu v oblasti poisťovníctva
  • Dohľad nad produktami a ich správu (POG) a problematika výhodnosti poistných produktov pre klientov (Value for money)
  • Procesy likvidácie poistných udalostí neživotného poistenia (osobitne v oblasti havarijného poistenia motorových vozidiel)
  • Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML)
  • Bankopoistenie
  • Investovanie pri unit-linked poistných produktoch (Prudent person principle)
  • Kybernetické riziká
  • Odmeňovanie
  • Zastupiteľnosť osôb, ktoré skutočne riadia poisťovňu
  • Technické rezervy
  • Zaistenie
 • Pravidlá všobecného prospechu („General good“ – poistenie)

  V súlade s článkom 3.2.2 časť III Rozhodnutia týkajúceho sa spolupráce orgánov dohľadu nad poisťovníctvom členských štátov Európskej únie Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) si Vás dovoľuje informovať, že poisťovacia činnosť na území Slovenskej republiky sa spravuje zákonmi:

  NBS Vás upozorňuje, že pri výkone poisťovacích činností je nutné dodržiavať aj tie platné a účinné slovenské právne predpisy, ktoré sa priamo netýkajú dohľadu nad poisťovníctvom, ale inak upravujú vykonávanie týchto obchodných činností. Každá poisťovňa z iného členského štátu alebo z Európskeho hospodárskeho priestoru je povinná vo verejnom záujme dodržiavať najmä nasledujúce ustanovenia:

  • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • § 18, 19 a § 21 ods. 5 a 6, 32, 68, 70 ods. 1 b), c), g), h), 72 ods. 9-13 zákona o poisťovníctve,
  • § 70 ods. 4 zákona o poisťovníctve a Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2015, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy,
  • zákon č. 266/2005 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  • § 26 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2018 ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu  o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy,
  • 8% z neživotného poistenia podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia,
  • § 21 a § 23 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
  • a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • vyhláška č. 233/2021 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. mája 2021, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného.

  Uvedené zákony sú zverejnené na webovom sídle NBS:

  http://www.nbs.sk/sk/legislativa  a http://www.justice.gov.sk.

  Úplné znenie ustanovení týkajúcich sa pravidiel všeobecného prospechu

  195.69 kB

Dátum poslednej aktualizácie 19. jún 2024