en en

Informácie dohliadaných subjektov o rokovaniach valného zhromaždenia, dozornej rady, štatutárneho orgánu a iných orgánov

Podľa ustanovenia § 2 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je dohliadaný subjekt povinný umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní svojho valného zhromaždenia, dozornej rady, štatutárneho orgánu alebo iného svojho orgánu riadiaceho alebo kontrolujúceho činnosť dohliadaného subjektu, pričom oznámenie o termíne a program každého zasadnutia takéhoto orgánu je dohliadaný subjekt povinný najmenej tri pracovné dni vopred doručiť Národnej banke Slovenska.

Tieto skutočnosti odporúčame zasielať elektronicky prostredníctvom Štatistického zberového portálu ako prílohu výkazu sii_13, resp. Sii (ZME) 13-99 Hlásenie o všetkých skutočnostiach oznamovaných podľa zákona o poisťovníctve.