en en

Miesta, na ktorých sú verejne prístupné na nahliadnutie všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovní a informácie o ich hospodárení

Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 2 písm. f) a g) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že miestom, na ktorom sú verejne prístupné na nahliadnutie všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovní a informácie o ich hospodárení k 29. júnu 2023, pokiaľ ide o:

Všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky

1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné k nahliadnutiu na adrese  Pribinova 19, 811 09 Bratislava a na internetovej stránke www.allianz.sk

2. BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.,  všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Bottova 2A, 811 09 Bratislava. Všeobecné poistné podmienky pre individuálne poistených klientov sú prístupné aj na internetovej stránke www.bnpparibascardif.sk v časti informácie pre klienta. Podmienky týkajúce sa iba konkrétnych spolupracujúcich spoločností sú k dispozícií na ich predajných miestach.

3. ČSOB Poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na ústredí ČSOB Poisťovne, a.s., na adrese Žižkova 11, 811 02 Bratislava, obchodných miestach ČSOB Poisťovne, a.s., pobočkách ČSOB banky a na  internetovej stránke www.csob.sk

4. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie na všetkých pobočkách a obchodných miestach obchodnej spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, a na webovej stránke www.kpas.sk

5. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sa nachádzajú na webovej stránke www.kooperativa.sk

6. NN životná poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné v sídle spoločnosti na adrese Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava a na internetovej stránke poisťovne www.nn.sk v časti všeobecné poistné podmienky

7. PARTNERS poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú prístupné v sídle spoločnosti na adrese Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava a na webovej stránke www.partnerspoistovna.sk

8. Union poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú prístupné na kontaktných miestach poisťovne, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke Union kontakty. Dojednávatelia poistenia majú na kontaktných miestach k dispozícii vytlačené poistné podmienky alebo majú možnosť vyhľadať poistné podmienky cez počítač na zdieľanom disku, na ktorom sú tieto podmienky pravidelne aktualizované zodpovednými pracovníkmi. V prípade produktov, ktoré je možné uzatvoriť cez internet, sú všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky prístupné na webovej stránke www.union.sk

9. Wüstenrot poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú pre vybrané produkty prístupné na stránke poisťovne www.wustenrot.sk do všetkých všeobecných a osobitných poistných podmienok je možné nahliadnuť aj v ktoromkoľvek Wüstenrot centre alebo  Wüstenrot agentúre.

Informácie o hospodárení poisťovní

1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., informácie o hospodárení poisťovne sú na webovej stránke poisťovne v časti Allianz vyročné správy

2. BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti a na internetovej stránke  v časti BNP Paribas Cardif výročné správy

3. ČSOB Poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú prístupné na nahliadnutie na webovej stránke ČSOB finančné informácie

4. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, informácie o hospodárení poisťovne sú verejne prístupné na nahliadnutie v podobe Výročnej správy na všetkých pobočkách a obchodných miestach obchodnej spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ktorých zoznam nájdete na www.kpas.sk  a tiež na internetovej stránke v časti výročné správy

5. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group informácie o hospodárení poisťovne sú prístupné na internetovej stránke v časti Kooperativa výročné správy

6. NN životná poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú prístupné v sídle spoločnosti a tiež na internetovej stránke spoločnosti v časti NN výročné správy

7. PARTNERS poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú verejne prístupné na nahliadnutie na internetovej stránke poisťovne www.partnerspoistovna.sk 

8. Union poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú verejne prístupné na webovej stránke ako súčasť výročnej správy na adrese Union výročné správy

9. Wüstenrot poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení sú zverejňované na internetovej stránke poisťovne v časti Wustenrot výročné správy

Informácie o spoločnostiach, ktorým bolo odobraté povolenie na výkon poisťovacej činnosti

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.všeobecné poistné podmienky, osobitné poistné podmienky a informácie o hospodárení sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese  Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava a na stránkach www.novis.euNOVIS správy o hospodárení spoločnosti.

P o z n á m k a :

Podľa § 3 ods.1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú údaje o hospodárení v rozsahu výročných správ obsiahnuté aj v zbierke listín, ktorá sa nachádza na príslušnom registrovom súde. Na ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd, v ktorého obvode má osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo. Zbierka listín je každému prístupná a každý má právo po zaplatení súdneho poplatku do nich nahliadať a vyhotovovať si z nich odpisy (§12 ods.1 citovaného zákona).

V súlade s platnou legislatívou sú účtovné závierky a výročné správy dostupné aj v registri účtovných závierok (ďalej len „register“) www.registeruz.sk. Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Register začal plniť svoje úlohy od 1. januára 2014 a povinne zverejňuje dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr.


Dátum poslednej aktualizácie 18. sep 2023