en en

Oznamovanie o odvedení 8 % z prijatého poistného z PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Podľa ustanovenia § 68 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne povinné odvedenie 8 % z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok do konca februára príslušného roka písomne oznámiť Národnej banke Slovenska najneskôr do troch pracovných dní od jeho vykonania. Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú zároveň povinné predložiť Národnej banke Slovenska údaje preukazujúce položky vstupujúce do výpočtu základu pre odvod poistného.

Tieto skutočnosti odporúčame zasielať elektronicky prostredníctvom Štatistického zberového portálu ako prílohu výkazu sii_13, resp. Sii (ZME) 13-99 Hlásenie o všetkých skutočnostiach oznamovaných podľa zákona o poisťovníctve.