en en

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k vykazovaniu zdrojov poskytnutých pobočke poisťovne/zaisťovne z iného členského štátu v súvislosti s platnosťou nového účtovného štandardu IFRS17 od 01.01.2023

Štruktúra výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky VU – P 1-04 ustanovená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/ 25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov neupravuje pre vykazovanie hodnoty vzťahu medzi zriaďovateľom a pobočkou poisťovne/zaisťovne z iného členského štátu samostatný riadok. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby pobočka poisťovne/zaisťovne z iného členského štátu pri vykazovaní uvedeného vzťahu a zároveň aj prípadného vzťahu medzi jednotlivými pobočkami, vykazovala v časti I. Vybrané údaje z aktív a pasív pre obe účtovné obdobia, t. j. bežného aj bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia, nasledovne:
a) na riadku 30 Ostatné aktíva, inde neuvedené alebo
b) na riadku 54 Ostatné pasíva, inde neuvedené, v závislosti od hodnoty rozdielu medzi konečnými zostatkami aktív a konečnými zostatkami pasív.