en en

Stanovisko Národnej banky Slovenska k vykazovaniu poistného za skupinu činnosti Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej iba „PZP“) v SII výkaze S.05.01 a S.05.02 Poistné, poistné nároky a náklady od 01.01.2023

S účinnosťou od 1.1.2023 je potrebné vykazovať vo výkaze S.05 predpísané a zaslúžené poistné pre skupinu činnosti PZP bez 8% odvodu.

V rámci jednotného vykazovania na trhu je potrebné predpísané a zaslúžené poistné za 1. – 4. štvrťrok kalendárneho roka vykazovať znížené o odhad 8% odvodu. V ročnom výkaze S.05 bude vykazované predpísané a zaslúžené poistné za skupinu činnosti PZP znížené o skutočnú výšku odvodu z prijatého poistného za daný kalendárny rok. 

Výšku odvodu je potrebné aj naďalej vykazovať vo výkaze (VUP (BIL) 1-04) v časti „Daň“ na riadku „Odvod časti poistného pri PZP“.

V metodickom usmernení útvarov dohľadu nad finančným trhom NBS č. 3/2020 k hodnoteniu výšky poistného v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla bol odvod započítaný do nákladovosti. S účinnosťou od 1.1.2023 bude upravený článok 3 „Nákladovosť“ tak, že bude vypustený odsek 1 a z odseku 3 bude vypustené slovné spojenie „a odvodom MV SR“ a v Prílohe č. 3 bude upravený vzorec Nákladovosť brutto, z ktorého bude odstránený „odvod MV SR“.


Dátum poslednej aktualizácie 21. dec 2022