en en

Stanovisko Odboru dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým sporením Národnej banky Slovenska k vykazovaniu SII výkazu S.05.01. – Poistné, poistné nároky a náklady podľa skupín činností v súvislosti s platnosťou nového účtovného štandardu IFRS17 od 01.01.2023, platné do 30.6.2023

V súlade s platným Vykonávacím nariadením komisie (EÚ) 2015/2450 (taxonómia 2.7.0) a platnosťou nových vzorov pre vykazovanie SII od 31.12.2023 (taxonómia 2.8.0) sa má výkaz S.05.01 aj naďalej vykazovať z účtovného hľadiska, ale s použitím skupín činností podľa smernice Solventnosť II, ako sú uvedené v prílohe 1 k Delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/351 (ďalej iba „Delegované nariadenie“) bez ohľadu na to, či poisťovne používajú IFRS17 alebo lokálne účtovné štandardy.

1. Predpísané a zaslúžené poistné sa naďalej vykazuje v súlade článkom 1, bod 11 a 12 Delegovaného nariadenia2, aj keď prechodom na IFRS17 už nejde o položky evidované v účtovníctve poisťovne. Podkladom pre vykazovanie majú byť výstupy z poistno-technických systémov poisťovne. Poistné v životnom poistení sa vykazuje vrátane investičného komponentu. Predpísané a zaslúžené poistné za skupinu činnosti  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (stĺpec výkazu C0040, ďalej iba „PZP“) sa vykazuje očistené o 8%-ný odvod z PZP.

2. Náklady na poistné plnenia vzniknuté – vykazujú sa poistné plnenia vyplatené vrátane zmeny stavu záväzkov na vzniknuté poistné plnenia diskontované, avšak bez zmeny stavu rizikovej prirážky. Zmenu stavu rizikovej prirážky pre nefinančné riziká je potrebné vykazovať v rámci Ostatných nákladov (R1200,R2500)3.

Poistné plnenia v životnom poistení sa vykazujú vrátane investičného komponentu. Náklady na likvidáciu poistných plnení sa vykazujú aj naďalej v rámci položky Vzniknuté náklady (R0550, R1900). Podkladom pre vykazovanie majú byť výstupy z poistno-technických systémov poisťovne.

3. Zmena stavu ostatných technických rezerv – vzhľadom na časový nesúlad medzi platnosťou účtovného štandardu IFRS 17 (od 1.1.2023) a platnosťou nových vzorov pre vykazovanie SII podľa taxonómie 2.8.0 (od 31.12.2023) sa položky Zmeny stavu ostatných technických rezerv (riadky R0410-R0500 a R1710-R1800 výkazu) za 1. – 3. štvrťrok 2023 nevykazujú. Výkaz podľa taxonómie 2.8.0 (od 4. štvrťroka 2023) už položky Zmeny stavu ostatných technických rezerv nebude obsahovať.

4. Vzniknuté náklady – vykazujú sa všetky náklady na poistné služby (priamo priraditeľné aj nepriamo priraditeľné)4, ktoré vchádzajú do výpočtu Výsledku za poistné služby (výkaz VÚ-P 1-04, Časť II. Vybrané údaje z nákladov a výnosov, r. 25)5 , v prípade skupiny činnosti PZP očistené o 8% odvod z PZP. Náklady, ktoré nie sú súčasťou Výsledku za poistné služby sa vo výkaze S.05.01 nevykazujú.

5. Ostatné náklady – vykazujú sa ostatné náklady a výnosy súvisiace s poskytovaním poistných služieb, ktoré nie je možné vykazovať v rámci vyššie uvedených položiek výkazu 1. – 4., a ktoré nie je možné alokovať na jednotlivé skupiny činností tak, aby platilo:

Vykazovanie ostatných nákladov

_______________________________________________________________________

1 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II).

2 Článok 1 – Vymedzenie pojmov 
     11. „predpísané poistné“ je poistné splatné poisťovni alebo zaisťovni počas stanoveného obdobia bez ohľadu na to, či sa takéto poistné úplne alebo čiastočne týka poistného alebo zaistného krytia poskytnutého v inom období;
     12. „zaslúžené poistné“ je poistné týkajúce sa rizika krytého poisťovňou alebo zaisťovňou počas stanoveného obdobia

3 Od 4. štvrťroka 2023 (taxonómia 2.8.0) nahradené položkou „Balance – other technical expenses/income“ (R1210,R2510)

4 Pojem „nepriamo priraditeľné“ vychádza z anglického pomenovania položky vo výkaze VÚ-P 1-04  „indirectly attributable expenses“ – ide o náklady, ktoré sú na poistné odvetvia priradené nie priamo, ale alokáciou.

5  OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2021 č. MF/011078/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.