en en

Usmernenie NBS k vykazovaniu časti III. Vybrané údaje o prenajatom majetku

Vo Výkaze vybraných ukazovateľov (vup_2) – Časť III. Vybrané údaje o prenajatom majetku sa má vykazovať ocenenie majetku, ktorý poisťovňa nevlastní, ale si prenajíma. Ide o detail k časti hodnôt vykazovaných na riadku 21 A.G. Hmotný hnuteľný majetok.

Prenajatý majetok je oceňovaný podľa IFRS16. Pri riadkoch „Reálnou hodnotou podľa IAS 40“ a „Preceňovacím modelom podľa IAS 16“ nejde priamo o aplikáciu týchto štandardov, ale v rámci IFRS 16 sú povolené takzvané iné modely oceňovania odkazujúce sa na IAS 40 a IAS 16.

Zároveň bolo identifikované, že v tabuľke chýba riadok na vykazovanie majetku podľa IFRS16 tj. riadok „Prenajatý majetok ocenený“ – viď návrh na zmenu tabuľky nižšie, ktorá by bola zapracovaná pri najbližšej novelizácii Opatrenia MF.

 Návrh
Prenajatý  majetok ocenenýOcenenie aktíva s právom na užívanie (IFRS 16)
Obstarávacou cenouModel ocenenia obstarávacou cenou (IFRS 16.30-16.33)
Reálnou hodnotou podľa IAS 40Model ocenenia reálnou hodnotou (IAS 40) (IFRS 16.34)
Preceňovacím modelom podľa IAS 16Model precenenia (IAS 16) (IFRS 16.35)
Spolu 

Do opravy tabuľky je potrebné „Prenajatý majetok ocenený“ podľa IFRS16 vykazovať tiež na riadku „Obstarávacou cenou“.