en en

Stanovisko Odboru dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým sporením Národnej banky Slovenska k vykazovaniu SII výkazu S_05_01_02_POB – Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti pre pobočky poisťovní/zaisťovní z iných členských štátov v súvislosti s platnosťou nového účtovného štandardu IFRS 17 od 01.01.2023, platné od 30.9.2023.

V súlade s platným Vykonávacím nariadením komisie (EÚ) 2015/2450 (taxonómia 2.7.0) a platnosťou nových vzorov pre vykazovanie SII od 31.12.2023 (taxonómia 2.8.0), ďalej iba „Vykonávacie nariadenie“, sa má výkaz S.05.01 aj naďalej vykazovať z účtovného hľadiska, ale s použitím skupín činností podľa smernice Solventnosť II, ako sú uvedené v prílohe 1 k Delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/3511 (ďalej iba „Delegované nariadenie“) bez ohľadu na to, či pobočky poisťovní/zaisťovní z iných členských štátov (ďalej iba „pobočky“) používajú IFRS 17 alebo lokálne účtovné štandardy.

Ak zriaďovateľ pobočky nevedie účtovníctvo podľa IFRS 17 a prepojenie na IFRS 17 predstavuje pre pobočku neprimeranú záťaž, pobočka môže výkaz aj naďalej vykazovať v súlade s platným lokálnym účtovným štandardom zriaďovateľa.

1. Predpísané a zaslúžené poistné sa naďalej vykazuje v súlade článkom 1, bod 11 a 12 Delegovaného nariadenia2, aj keď prechodom na IFRS 17 už nejde o položky evidované v účtovníctve pobočky. Podkladom pre vykazovanie  majú byť výstupy z poistno-technických systémov pobočky. Poistné sa vykazuje vrátane investičného komponentu.

Predpísané a zaslúžené poistné za skupinu činnosti  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (stĺpec výkazu C0040, ďalej iba „PZP“) sa vykazuje očistené o 8%-ný odvod z PZP.

2. Náklady na poistné plnenia vzniknuté – vykazujú sa poistné plnenia vyplatené vrátane zmeny stavu záväzkov na vzniknuté poistné plnenia diskontované, avšak bez zmeny stavu rizikovej prirážky. Zmenu stavu rizikovej prirážky pre nefinančné riziká je potrebné vykazovať v rámci položky Ostatné technické náklady/výnosy (R1200,R2500).

Poistné plnenia sa vykazujú vrátane investičného komponentu. Náklady na správu poistných nárokov sa vykazujú aj naďalej v rámci položky Vzniknuté náklady (R0550, R1900). Ak pobočka vedie účtovníctvo podľa IFRS 17, podkladom pre vykazovanie majú byť výstupy z poistno-technických systémov pobočky.

3. Vzniknuté náklady – vykazujú sa všetky obstarávacie náklady na poistné zmluvy, náklady na správu investícií a poistných nárokov, administratívne a režijné náklady, ktoré súvisia s poskytovaním poistných služieb v súlade s platným „Vykonávacím nariadením“, detailnejšie definované vo vysvetlivkách k výkazu S.05.01.

Podľa IFRS17 sa  v rámci položky Vzniknuté náklady vykazujú priraditeľné aj nepriraditeľné náklady, ktoré súvisia s poskytovaním poistných služieb. V prípadeskupiny činnosti PZP sa vykazujú náklady očistené o 8% odvod z PZP.

4. Ostatné technické náklady/výnosy – vykazujú sa ostatné náklady a výnosy súvisiace s poskytovaním poistných služieb, ktoré nie je možné vykazovať v rámci vyššie uvedených položiek výkazu 1. – 3., a ktoré nie je možné alokovať na jednotlivé skupiny činností.

_______________________________________________________________________

1 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II).

2 Článok 1 – Vymedzenie pojmov

11. „predpísané poistné“ je poistné splatné poisťovni alebo zaisťovni počas stanoveného obdobia bez ohľadu na to, či sa takéto poistné úplne alebo čiastočne týka poistného alebo zaistného krytia poskytnutého v inom období;

12. „zaslúžené poistné“ je poistné týkajúce sa rizika krytého poisťovňou alebo zaisťovňou počas stanoveného obdobia