en en

Centrálna evidencia regulovaných informácií

Informácia k Centrálnej evidencii regulovaných informácií

Zákon č. 209/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, novelizoval okrem iného aj zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) a implementoval popri iných aj ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a  Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (tzv. Transparency Directive).

Predmetná smernica vyžaduje, aby sa uľahčil prístup investorov k informáciám o emitentoch a aby sa podporila integrácia európskych kapitálových trhov. Z tohto dôvodu sa na úrovni Európskeho spoločenstva vytvorila jednotná elektronická sieť, ktorá spája národné mechanizmy uchovávania takýchto informácií – tzv. centrálne evidencie regulovaných informácií, resp. „officially appointed mechanisms for the storage of regulated information“.

Na základe predmetnej direktívy bol v novele zákona o burze v ustanovení § 48 zavedený inštitút Centrálnej evidencie regulovaných informácií.

Podľa odseku 1 uvedeného ustanovenia Národná banka Slovenska vedie Centrálnu evidenciu regulovaných informáci. (https:/ceri.nbs.sk/)

Na základe ustanovenia § 47 ods. 1 v spojení s ustanovením § 47 ods. 7 a 8 zákona o burze a v súvislosti s ustanovením § 35 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu povinní zasielať regulované a ostatné informácie len elektronicky do databázy Centrálnej evidencie regulovaných informácií. Pre vstup a predkladanie informácií do databázy Centrálnej evidencie regulovaných informácií bude každému emitentovi pridelené jedinečné prihlasovacie meno a heslo, ktoré mu bude zaslané písomne. Doručením predmetného listu zaniká emitentom, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, povinnosť zasielať regulované informácie v listinnej podobe.