en en

Usmernenie k hláseniu o počte nepotvrdených obchodov s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu finančnými protistranami

V súlade s čl. 11 ods. 14 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 zo 4. Júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ( ďalej len „EMIR“), Komisia prijala na základe návrhu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) regulačné technické normy, ktoré boli vydané ako Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 149/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 648/2012 pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov, zúčtovacej povinnosti, verejného archívu, prístupu k miestu obchodovania, nefinančných protistrán, postupov zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (ďalej len „delegované nariadenie Komisie“). Delegované nariadenie Komisie nadobudlo účinnosť dňa 15. 3. 2013. Podľa čl. 12 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie finančné protistrany musia disponovať potrebným postupom, aby mohli príslušnému orgánu menovanému v súlade s článkom 48 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES ohlasovať počet nepotvrdených mimoburzových transakcií s derivátmi, na ktoré sa odkazuje v čl. 12 ods. 1 a 2, ktoré sú nepotvrdené viac ako päť pracovných dní.“

Príslušným orgánom v Slovenskej republike je Národná banka Slovenska.

Mimoburzová transakcia s derivátom je obchod s derivátom uzatvorený mimo regulovaného trhu (ďalej len „OTC obchod s derivátom“). OTC obchod s derivátom sa považuje za nepotvrdený viac ako 5 pracovných dní, ak je stále nepotvrdený 5 pracovných dní po vyžadovanom dátume potvrdenia, ktorý je stanovený v čl. 12 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia Komisie. Finančné protistrany musia zabezpečiť, že majú zavedené postupy, ktoré umožňujú

  1. záznam všetkých OTC obchodov s derivátmi nepotvrdených viac ako 5 pracovných dní,
  2. vytvorenie mesačného hlásenia týchto nepotvrdených obchodov, ktoré vznikli v predchádzajúcom mesiaci; toto hlásenie sa nemusí poskytnúť Národnej banke Slovenska ak o tieto hlásenia nežiadala.

Toto hlásenie nie je potrebné automaticky zasielať Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska môže žiadať jednotlivé finančné protistrany vymedzené v čl. 2 ods. 8 EMIR, aby toto hlásenie podľa čl. 12 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie, ktoré vypracovali k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, predkladali Národnej banke Slovenska do 10 pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva počet nepotvrdených obchodov s OTC derivátmi.

Hlásenie sa vzťahuje na počet nepotvrdených obchodov s OTC derivátmi, ktoré boli uzatvorené medzi:

  1. finančnými protistranami, ktoré neboli zúčtované centrálnou protistranou,
  2. finančnou protistranou a nefinančnou protistranou, ktorá nadobudla pozície v obchodoch s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu prevyšujúce zúčtovaciu prahovú hodnotu podľa čl. 10 ods. 3 EMIR, ktoré neboli zúčtované centrálnou protistranou,
  3. finančnou protistranou a nefinančnou protistranou, ktorá nenadobudla pozície v obchodoch s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu prevyšujúce zúčtovaciu prahovú hodnotu podľa čl. 10 ods. 3 EMIR.

Povinnosť vytvorenia hlásenia o počte nepotvrdených obchodov s OTC derivátmi sa týka všetkých tried nasledovných OTC derivátov:

  1. kreditné deriváty
  2. akciové deriváty
  3. úrokové deriváty
  4. menové deriváty
  5. komoditné deriváty a všetky ostatné deriváty neuvedené v písm. a) až d) .

Vzor hlásenia o počte nepotvrdených obchodov s OTC derivátmi je uvedený v prílohe. Vzor hlásenia sa skladá z dvoch strán. Vyplnenie strany 1 hlásenia je povinné, vyplnenie strany 2 len v prípade jeho vyžiadania Národnou bankou Slovenska. Hlásenie v prípade jeho vyžiadania Národnou bankou Slovenska sa predkladá písomne na adresu:

Národná banka Slovenska
Útvar dohľadu nad finančným trhom
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava