en en

EMIR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (ďalej len „EMIR“), prináša nové požiadavky na zlepšenie transparentnosti a zníženie kreditného rizika, ktoré je spojené s trhom finančných derivátov. EMIR stanovuje požiadavky na zmluvy o mimoburzových derivátoch (OTC deriváty), ktoré sa týkajú zúčtovania a riadenia rizík protistrán, upravuje požiadavky na ohlasovanie zmlúv o derivátoch a jednotné požiadavky na výkon činností centrálnych protistrán a archívov obchodných údajov. EMIR sa vzťahuje na centrálne protistrany a ich zúčtovacích členov, na finančné a nefinančné protistrany, na miesta obchodovania a  archívy obchodných údajov.

EMIR ukladá požiadavky na všetky typy a veľkosti subjektov vstupujúcich do zmluvných derivátových vzťahov, vrátane tých, ktoré sa neangažujú vo finančných službách. Nariadenie sa nepriamo vzťahuje aj na subjekty so sídlom mimo Európskej únie, ktoré obchodujú s protistranami so sídlom v Európskej únii.

Všetky povinnosti uložené týmto nariadením, ktoré sa ďalej rozpracujú prostredníctvom delegovaných alebo vykonávacích aktov, sa pokladajú za povinnosti, ktoré sa uplatňujú až od dátumu nadobudnutia účinnosti týchto aktov.]

Aké povinnosti a požiadavky prinieslo nariadenie EMIR?

 • Zúčtovacia povinnosť; protistrany uzatvárajúce zmluvy o mimoburzových (OTC) derivátoch sú povinné zúčtovávať OTC derivátové transakcie, ktoré sa týkajú triedy OTC derivátov vyhlásenej za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti cez centrálnu protistranu, ak hodnota ich transakcií prekračuje ktorúkoľvek zo stanovených zúčtovacích prahových hodnôt.
 • Postupy zmierňovania rizík pre OTC derivátové transakcie nezúčtované centrálnou protistranou; protistrany musia mať zavedené primerané postupy a mechanizmy na meranie, monitorovanie a zmierňovanie prevádzkového rizika a kreditného rizika protistrany.
 • Ohlasovacia povinnosť; povinnosť hlásiť uzatvorené derivátové transakcie archívom obchodných údajov.
 • Požiadavky na archívy obchodných údajov.
 • Organizačné požiadavky, požiadavky na obozretné podnikanie centrálnych protistrán a pravidlá ich podnikateľskej činnosti..

Oznamovacie povinnosti a výnimky

 • Finančné protistrany (FC) a nefinančné protistrany (NFC) majú oznamovacie povinnosti voči Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a relevantnému príslušnému orgánu – Národnej banke Slovenska (ak nevypočítavajú OTC derivátové pozície alebo prekročujú zúčtovaciu prahovú hodnotu).
 • Možnosť uplatnenia výnimky zo zúčtovacej povinnosti a povinnosti výmeny kolaterálu pre transakcie v rámci skupiny formou oznámenia alebo žiadosti o výnimku podľa druhu transakcie a sídla protistrán..

Systémy dôchodkového zabezpečenia

Systémy dôchodkového zabezpečenia uvedené v článku 2 bod 10 písm. c) a d) nariadenia EMIR, ktoré chcú uplatniť výnimku zo zúčtovacej povinnosti podľa článku 89 bod 1, musia požiadať o jej udelenie príslušný orgán, ktorý po posúdení všetkých dôkazov rozhodne o jej udelení.

Zmeny, ktoré prináša nariadenie EMIR Refit

Zmeny pokrývajú tieto oblasti:

 • Vymedzenie finančných protistrán
 • Zúčtovacia povinnosť
 • Ohlasovacia povinnosť
 • Postupy zmierňovania rizík pre OTC derivátové kontrakty nezúčtované centrálnou protistranou
 • Registrácia a dohľad archívov obchodných údajov
 • Požiadavky na archívy obchodných údajov

Zhrnutie zmien v EMIR Refit

Finančné protistrany

Podľa nariadenia 2019/834, ktorým sa mení EMIR (EMIR Refit) (vložený článok 4a ods. 1 písm. a) v EMIR) finančná protistrana, ktorá nadobúda pozície v zmluvách o mimoburzových derivátoch, môže každých 12 mesiacov vypočítať svoju kumulovanú priemernú pozíciu ku koncu mesiaca za predchádzajúcich 12 mesiacov.

Ak finančná protistrana nevypočíta svoje pozície alebo výsledok tohto výpočtu prekročí akékoľvek zúčtovacie prahové hodnoty, finančná protistrana bezodkladne oznámi túto skutočnosť orgánu ESMA a relevantnému príslušnému orgánu (Národnej banke Slovenska), a v prípade potreby uvedie obdobie, na ktoré sa výpočet vzťahuje;

Usmernenie k oznámeniu finančnej protistrany o prekročení zúčtovacej prahovej hodnoty a o ďalšom neprekračovaní zúčtovacej prahovej hodnoty a nevypočítavaní pozícií OTC derivátových kontraktov

Finančné protistrany majú podľa čl. 12 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EU) č. 149/2013 povinnosť každý mesiac ohlasovať počet nepotvrdených mimoburzových transakcií s derivátmi, ktoré neboli zúčtované s centrálnou protistranou.

Usmernenie k hláseniu o počte nepotvrdených obchodov s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu finančnými protistranami

Príloha: Vzor hlásenia o počte nepotvrdených obchodov s derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu finančnými protistranami (v slovenskom jazyku)

Nefinančné protistrany

Podľa nariadenia 2019/834, ktorým sa mení EMIR (EMIR Refit) (nové znenie článku 10 ods. 1 písm. a) EMIR) nefinančná protistrana, ktorá nadobúda pozície v zmluvách o mimoburzových derivátoch, môže každých 12 mesiacov vypočítať svoju kumulovanú priemernú pozíciu ku koncu mesiaca za predchádzajúcich 12 mesiacov.

Ak nefinančná protistrana nevypočíta svoje pozície, alebo výsledok tohto výpočtu prekročí v prípade jednej alebo viacerých tried mimoburzových derivátov zúčtovacie prahové hodnoty, uvedená nefinančná protistrana bezodkladne oznámi túto skutočnosť orgánu ESMA a relevantnému príslušnému orgánu (Národnej banke Slovenska), a v prípade potreby uvedie obdobie, na ktoré sa výpočet vzťahuje;

Usmernenie k oznámeniu nefinančnej protistrany o prekročení zúčtovacej prahovej hodnoty a o ďalšom neprekračovaní zúčtovacej prahovej hodnoty a nevypočítavaní pozícií OTC derivátových kontraktov

Transakcie v rámci skupiny: výnimky zo zúčtovania

Protistrany, ktoré patria do rovnakej skupiny, musia písomne oznámiť na základe článku 4 bod 2 nariadenia EMIR svojim príslušným orgánom, že majú záujem využiť výnimku pre zúčtovanie zmlúv o mimoburzových derivátoch, ktoré spolu uzatvoria.

Usmernenie k uplatňovaniu výnimiek zo zúčtovacej povinnosti na transakcie v rámci skupiny podľa článku 4 EMIR

Príloha 1: OTC deriváty vyhlásené za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti (budú priebežne aktualizované)

Príloha 2: Vzor oznámenia podľa článku 4 ods. 2 písm. a) alebo žiadosti podľa článku 4 ods. 2 písm. b) EMIR na výnimku zo zúčtovacej povinnosti podľa článku 4 ods. 1 EMIR pre transakcie v rámci skupiny

Príloha 3: Zoznam krajín, ku ktorým Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 13 ods. 2 (bude priebežne aktualizovaný)

Príloha 4: Návod na vyplnenie niektorých polí vo vzore oznámenia alebo žiadosti

Transakcie v rámci skupiny: výnimky z maržových požiadaviek

Protistrany, ktoré patria do rovnakej skupiny, a ktoré si chcú uplatniť výnimku z maržových požiadaviek, majú podľa článku 11 nariadenia EMIR povinnosť požiadať príslušný orgán o udelenie výnimky a predložiť dôkazy, že spĺňajú požiadavky na udelenie takejto výnimky.

Usmernenie k uplatňovaniu výnimiek z povinnosti výmeny kolaterálu na transakcie v rámci skupiny podľa článku 11 nariadenia EMIR

Príloha 1: Zoznam krajín, ku ktorým Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 13 ods. 2 EMIR (bude sa priebežne aktualizovať)

Príloha 2: Článok 18, 19, 20 delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 149/2013 z 19. decembra 2012

Príloha 3: Vzor oznámenia podľa článku 11 ods. 7 a 9 a žiadosti podľa článku 11 ods. 6, 8 a 10 EMIR na povinnosť výmeny kolaterálu v súlade s článkom 11 ods. 3 EMIR na transakcie v rámci skupiny

Príloha 4: Zoznam trhov, ktoré sa majú považovať za rovnocenné s regulovaným trhom v Únii pre účely definície OTC derivátov (bude sa priebežne aktualizovať)

Príloha 5: Návod na vyplnenie niektorých polí vo vzore oznámenia alebo žiadosti

Transakcie v rámci skupiny: výnimky z ohlasovacej povinnosti

Podľa článku 1 bod 7 nariadenia (EÚ) 2019/834 (EMIR Refit), ktorým sa mení článok 9 ods. 1 EMIR sa ohlasovacia povinnosť nevzťahuje na derivátové kontrakty v rámci tej istej skupiny, ak je aspoň jedna z protistrán nefinančnou protistranou, alebo by sa kvalifikovala ako nefinančná protistrana, ak by bola usadená v Únii pri splnení týchto predpokladov:
a) obe protistrany sú v plnom rozsahu zahrnuté do rovnakej konsolidácie,
b) podliehajú primeraným centralizovaným postupom hodnotenia, merania a kontroly rizík, a
c) materský podnik nie je finančnou protistranou.

Protistrany oznámia svoj zámer uplatňovať túto výnimku svojim príslušným orgánom (NBS).

Usmernenie k uplatňovaniu výnimiek z ohlasovacej povinnosti na derivátové transakcie v rámci tej istej skupiny podľa článku 1 bod 7 EMIR Refit týkajúci sa článku 9 ods. 1 EMIR

Príloha 1: Vzor oznámenia podľa článku 1 bod 7 EMIR Refit týkajúci sa článku 9 ods. 1 EMIR na výnimku z ohlasovacej povinnosti na transakcie v rámci tej istej skupiny

Príloha 2: Návod na vyplnenie niektorých polí vo vzore oznámenia

Otázky a odpovede ESMA k vykonávaniu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (EMIR) nájdete na webovom sídle orgánu ESMA