en en

EMIR

EMIR (The European Market Infrastructure Regulation) je nariadenie o európskej trhovej infraštruktúre, ktoré stanovuje pravidlá pre derivátové zmluvy uzatvorené mimo regulovaného trhu (OTC), centrálne protistrany a archívy obchodných údajov.

 • Subjekty dotknuté nariadením EMIR
  • finančné protistrany uzatvárajúce derivátové transakcie
  • nefinančné protistrany uzatvárajúce derivátové transakcie
  • centrálne protistrany a ich zúčtovací členovia
  • obchodné miesta
  • archívy obchodných údajov
 • Legislatíva

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012  zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (ďalej len nariadenie EMIR“ ) nadobudlo účinnosť 16. augusta 2012.

  Nariadenie EMIR bolo doplnené

  1. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/834 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch nezúčtovaných centrálnou protistranou, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov („EMIR Refit“), nadobudlo účinnosť 17. júna 2021.
  2. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2099 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy a príslušné orgány na povoľovanie centrálnych protistrán a požiadavky na uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín („EMIR 2.2“)

  Povinnosti uložené nariadením EMIR sú ďalej podrobnejšie upravené v príslušných delegovaných a vykonávacích aktoch Európskej komisie (RTS, ITS). Nájdete ich tu, alebo tu.

 • Finančné protistrany (FC)

  Finančné protistrany povolené v súlade s príslušnou smernicou EÚ

  • banka
  • obchodník s cennými papiermi 
  • poisťovňa, zaisťovňa
  • podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a v relevantnom prípade jeho správcovská spoločnosť
  • alternatívny investičný fond (AIF) usadený v EÚ, alebo spravovaný správcom AIF a v relevantnom prípade jeho správca AIF usadený v EÚ
  • doplnková dôchodková spoločnosť a doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje
  • centrálny depozitár cenných papierov

  Vymedzenie finančných protistrán je v článku 2 bod 8 nariadenia EMIR v znení nariadenia 2019/834.

  • Ohlasovacia povinnosť

   Finančná protistrana je povinná zabezpečiť, aby sa ohlásila každá zmluva o derivátoch, každá zmena zmluvy alebo ukončenie takejto zmluvy archívom obchodných údajov.

   Finančné protistrany sú v mene oboch protistrán výlučne zodpovedné, a to aj právne zodpovedné, za ohlasovanie údajov o zmluvách o OTC derivátoch uzatvorených s nefinančnou protistranou, ktorá vypočítava svoje pozície a výsledok výpočtu neprekročí v jednej alebo viacerých triedach OTC derivátov zúčtovacie prahové hodnoty, ako aj za zabezpečenie správnosti ohlasovaných údajov.

   Správcovské spoločnosti, ktoré spravujú UCITS fondy alebo AIF a doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové fondy sú zodpovedné a to aj právne zodpovedné za ohlasovanie údajov o OTC derivátoch, kde sú protistranou tieto spravované fondy ako aj za zabezpečenie správnosti ohlasovaných údajov.

  • Zúčtovacia povinnosť

   Finančná protistrana uzatvárajúca zmluvy o mimoburzových (OTC) derivátoch je povinná zúčtovávať OTC derivátové transakcie, ktoré sa týkajú triedy OTC derivátov vyhlásenej za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti cez centrálnu protistranu, ak hodnota ich transakcií prekračuje ktorúkoľvek zo stanovených zúčtovacích prahových hodnôt alebo nevypočítava pozície v OTC derivátových kontraktoch.

   • Podľa článku 4a ods. 1 písm. a) nariadenia EMIR finančná protistrana, ktorá nadobúda pozície v zmluvách o OTC derivátoch, môže každých 12 mesiacov vypočítať svoju kumulovanú priemernú pozíciu ku koncu mesiaca za predchádzajúcich 12 mesiacov.
   • Ak finančná protistrana nevypočíta svoje pozície alebo výsledok tohto výpočtu prekročí akékoľvek zúčtovacie prahové hodnoty podľa čl. 11 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie č. 149/2013, finančná protistrana bezodkladne oznámi túto skutočnosť orgánu ESMA (EMIR-notifications@esma.europa.eu) a  Národnej banke Slovenska (EMIR-notifications@nbs.sk), a v prípade potreby uvedie obdobie, na ktoré sa výpočet vzťahuje. Vo vzore oznámenia (notification template) v záložke „Table for notification“ v stĺpci H (Positions calculated against the clearing threshold) uvedie „No„

   Finančná protistrana začne podliehať zúčtovacej povinnosti pre OTC derivátové kontrakty uzatvorené alebo obnovené viac ako 4 mesiace po tomto oznámení.

   Usmernenie k oznámeniu finančnej protistrany o prekročení zúčtovacej prahovej hodnoty a o ďalšom neprekračovaní zúčtovacej prahovej hodnoty a nevypočítavaní pozícií OTC derivátových kontraktov.

  • Postupy zmierňovania rizík

   Finančná protistrana pre OTC derivátové transakcie nezúčtované centrálnou protistranou  musí mať zavedené primerané postupy a mechanizmy na meranie, monitorovanie a zmierňovanie prevádzkového rizika a kreditného rizika protistrany.

 • Nefinančné protistrany (NFC)

  Nefinančná protistrana je podnik so sídlom v Európskej únii iný ako finančná protistrana a centrálna protistrana.

  V podmienkach SR je dôchodková správcovská spoločnosť  (je regulovaná, ale nie na základe smernice EÚ) a fondy, ktoré spravuje nefinančnou protistranou podľa nariadenia EMIR.

  Vymedzenie nefinančnej protistrany je v článku 2 bod 9 nariadenia EMIR.

  • Ohlasovacia povinnosť

   Nefinančná protistrana je povinná zabezpečiť, aby sa ohlásila každá zmluva o derivátoch, každá zmena zmluvy alebo ukončenie takejto zmluvy archívom obchodných údajov, ak nevypočítava svoje pozície alebo výsledok výpočtu neprekročí v jednej alebo viacerých triedach OTC derivátov zúčtovacie prahové hodnoty a je zodpovedná za zabezpečenie správnosti ohlasovaných údajov.

  • Postupy zmierňovania rizík

   Nefinančná protistrana pre OTC derivátové transakcie nezúčtované centrálnou protistranou  musí mať zavedené primerané postupy a mechanizmy na meranie, monitorovanie a zmierňovanie prevádzkového rizika a kreditného rizika protistrany.

Výnimky pre transakcie v rámci skupiny

Výnimky pre systémy dôchodkového zabezpečenia

 • Výnimka zo zúčtovacej povinnosti

  Výnimka sa dočasne a za stanovených podmienok vzťahuje na OTC deriváty, ktoré sú objektívne merateľné ako zmierňujúce investičné riziká priamo súvisiace s finančnou solventnosťou systémov dôchodkového zabezpečenia (čl. 89 EMIR).

  Systémy dôchodkového zabezpečenia

  • podľa čl. 2 ods. 10 písm. a) a b) EMIR (zahŕňa III. Pilier) majú výnimku zo zúčtovacej povinnosť do 18. júna 2023

  podľa čl. 2 ods. 10 písm. c) a d) EMIR ( zahŕňa I. a II. pilier) môžu požiadať o prechodné výnimky zo zúčtovacej povinnosti do 18. júna 2023

  Systémy dôchodkového zabezpečenia  uvedené v článku 2 bod 10 písm. c) a d) EMIR (zahŕňa I. a II. pilier), ktoré chcú uplatniť výnimku zo zúčtovacej povinnosti podľa článku 89 bod 1, musia požiadať o jej udelenie príslušný orgán, ktorý po posúdení všetkých dôkazov rozhodne o jej udelení.

  NBS udelí výnimku len ak sa v plnom rozsahu presvedčí, že požadujúci subjekt bude mať ťažkosti so splnením požiadaviek súvisiacich s variačnou maržou.

Iné užitočné informácie

Iné užitočné informácie nájdete aj na webom sídle ESMA:

Otázky a odpovede ESMA k vykonávaniu nariadenia EMIR

Ohlasovanie údajov

Verejný register k zúčtovacej povinnosti podľa nariadenia EMIR obsahuje triedy OTC  derivátov, ktoré sú predmetom  povinného zúčtovania, vrátane dátumu platnosti povinnosti a triedy OTC  derivátov, ktoré sú oprávnené zúčtovávať EU CCPs

Zúčtovacie prahové hodnoty

Zoznam autorizovaných centrálnych protistrán (CCPs), ktoré môžu poskytovať služby a vykonávať činnosť v EÚ

Centrálne protistrany  tretích krajín – TC CCPs