en en

Usmernenie k oznámeniu finančnej protistrany o prekročení zúčtovacej prahovej hodnoty, o ďalšom neprekračovaní zúčtovacej prahovej hodnoty a nevypočítavaní pozícií OTC derivátových kontraktov

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) na svojom webovom sídle zverejnil informácie týkajúce sa nariadenia (EU) 2019/834, ktorým sa mení nariadenie EMIR (EMIR Refit). EMIR Refit stanovuje nový režim na určenie, kedy finančné protistrany (FC) podliehajú zúčtovacej povinnosti. Informácie ESMA obsahujú aj vzor oznámenia (notification template) a adresu, kde sa má takéto oznámenie zaslať (EMIR-notifications@esma.europa.eu)

Viac informácií nájdete tu:

Takéto isté oznámenia (podľa vzoru ESMA), keď FC prekročia alebo už ďalej neprekračujú zúčtovaciu prahovú hodnotu, FC so sídlom v Slovenskej republike použijú aj pre zaslanie Národnej banke Slovenska.

Rovnako takéto isté oznámenia (podľa vzoru ESMA), keď FC nevypočítavajú svoje pozície OTC derivátových kontraktov, FC so sídlom v Slovenskej republike použijú aj pre zaslanie Národnej banke Slovenska. V takomto prípade sa vo vzore oznámenia (notification template) v záložke „Table for notification“ v stĺpci H (Positions calculated against the clearing threshold) uvedie „No„.

Ak FC nevypočítavajú svoje pozície, alebo ak výsledok výpočtu prekročí akúkoľvek zúčtovaciu prahovú hodnotu, FC to okamžite oznámia ESMA a Národnej banke Slovenska a začnú podliehať zúčtovacej povinnosti pre OTC derivátové kontrakty uzatvorené alebo obnovené viac ako 4 mesiace po tomto oznámení

FC zasielajú oznámenia Národnej banke Slovenska na mailovú adresu:

EMIR-notifications@nbs.sk

Odporúčame sledovať aktuálne informácie a aktuálnu verziu vzoru oznámenia na webovom sídle ESMA, ako aj Otázky a odpovede (Q&A) ESMA.

Zúčtovacie prahové hodnoty na účely zúčtovacej povinnosti stanovuje Delegované nariadenie Komisie č. 149/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 648/2012 pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov, zúčtovacej povinnosti, verejného archívu, prístupu k miestu obchodovania, nefinančných protistrán , postupov zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (ďalej len „delegované nariadenie Komisie“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 15. 3. 2013.

Podľa čl. 11 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie zúčtovacie prahové hodnoty sú:

  1. 1 miliarda EUR hrubej nominálnej hodnoty v prípade OTC kreditných derivátov;
  2. 1 miliarda EUR hrubej nominálnej hodnoty v prípade OTC akciových derivátov;
  3. 3 miliardy EUR hrubej nominálnej hodnoty OTC úrokových derivátov;
  4. 3 miliardy EUR hrubej nominálnej hodnoty v prípade OTC menových derivátov;
  5. 3 miliardy EUR hrubej nominálnej hodnoty v prípade OTC komoditných derivátov a ostatných OTC derivátov, ktoré nie sú stanovené v písmenách a) až d)“.

V zmysle čl. 4a ods. 3 EMIR (doplnený EMIR Refit) finančná protistrana zahrnie do výpočtu pozícií OTC derivátov všetky zmluvy o OTC derivátoch, ktoré uzavrela táto finančná protistrana alebo iné subjekty v rámci skupiny, do ktorej táto finančná protistrana patrí.