en en

Informačné povinnosti emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu sú podľa § 34 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) povinní najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia zverejniť ročnú finančnú správu a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov. Ročná finančná správa obsahuje údaje podľa § 34 ods. 2 zákona o burze.

Emitenti akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu sú podľa § 35 zákona o burze povinní zverejniť polročnú finančnú správu za prvých šesť mesiacov účtovného obdobia najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, za ktoré sa polročná finančný správa vypracováva a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov. Polročná finančná správa obsahuje údaje podľa § 35 ods. 2 zákona o burze.

Podľa § 36 ods. 1 zákona o burze je emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinný zverejniť ročnú správu o platbách verejnej moci najneskôr do šiestich mesiacov po skončení každého hospodárskeho roka a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.

Emitent akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je podľa § 37b ods. 1 zákona o burze povinný bezodkladne zverejniť akúkoľvek zmenu práv spojených s rôznymi druhmi akcií, vrátane zmien práv spojených s derivátmi vydanými samotným emitentom a ktoré umožňujú prístup k akciám tohto emitenta.

Podľa § 37b ods. 2 zákona o burze emitent cenných papierov, iných ako akcie, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu bezodkladne zverejní akékoľvek zmeny práv držiteľov cenných papierov, vrátane zmien podmienok týchto cenných papierov, ktoré by mohli tieto práva nepriamo ovplyvniť najmä zmenou úverových podmienok alebo úrokových mier.

________________________________________________________________________________________________

Ročné a polročné finančné správy emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu doručené do Národnej banky Slovenska do 31.7.2011 v listinnej podobe sú v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejne prístupné k nahliadnutiu v sídle Národnej banky Slovenska, a to výlučne po predchádzajúcom písomnom alebo telefonickom dohovore. Všetky ročné a polročné finančné správy emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu doručené do Národnej banky Slovenska od 1.6.2007 (ako aj iné regulované a ostatné informácie) sú taktiež uložené v elektronickej podobe v Centrálnej evidencii regulovaných informácií.

________________________________________________________________________________________________