en en

Emitenti cenných papierov - základné informácie

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad kapitálovým trhom vykonáva aj dohľad nad emitentmi, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Emitent je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa osobitných zákonov.

Emitenti cenných papierov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu sú okrem iného povinní si plniť informačné povinnosti voči burze cenných papierov ako organizátorovi regulovaného trhu a voči Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu.

Informácie k povinnostiam emitentov cenných papierov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktoré vyplývajú zo zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a z Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES ako aj iné informácie môžete nájsť v nižšie uvedených častiach.

Legislatíva

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov spolu s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj metodickými usmerneniami, odporúčaniami a stanoviskami týkajúcimi sa uvedenej oblasti ako aj právo Európskej únie nájdete v sekcii Legislatíva.