en en

Oznámenie emitentom v súvislosti s dopadmi pandémie koronavírusu COVID-19

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal niekoľko odporúčaní pre účastníkov trhu ohľadom dopadov pandémie koronavírusu COVID-19.

V súlade s odporúčaním ESMA, Národná banka Slovenska odporúča emitentom, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (ďalej len „emitenti“), aby bezodkladne zverejnili akékoľvek relevantné a významné informácie ohľadom dopadu koronavírusu COVID-19 na ich podnikanie, očakávania alebo finančnú situáciu v súlade s povinnosťou zverejňovania podľa nariadenia o zneužívaní trhu.1

Podľa § 34 v spojení s § 45 zákona o burze2 majú emitenti lehotu na zverejnenie ročných finančných správ za rok 2019 v Centrálnej evidencii regulovaných informácií, alebo v Registri účtovných závierok a na svojich webových stránkach, stanovenú do konca apríla 2020.

ESMA vydal aj odporúčanie o dôsledkoch pandémie koronavírusu COVID-19 na lehoty uverejňovania finančných správ, ktoré sa podľa smernice o transparentnosti3 vzťahujú na emitentov. Príprava pravidelných finančných informácií sa musí aj naďalej vykonávať v súlade s platnými finančnými predpismi, aby sa zabezpečila ochrana investorov a zachovala sa integrita a riadne fungovanie finančných trhov EÚ. ESMA odporúča národným orgánom dohľadu, ako postupovať v prípade nepredloženia/nezverejnenia finančných správ v súlade s príslušnou legislatívou. ESMA odporúča jednotlivým národným orgánom dohľadu, aby nevyvíjali kroky smerujúce k opatreniam v súvislosti s nadchádzajúcimi lehotami stanovenými v smernici o transparentnosti. Národná banka Slovenska naďalej monitoruje súčasnú situáciu a prehodnocuje potrebu predĺženia lehôt na zverejnenie finančných informácií.

ESMA taktiež vydal odporúčanie poskytujúce usmernenie pre emitentov a audítorov, ktoré sa týka uplatňovania účtovného štandardu IFRS 9 – Finančné nástroje, najmä pokiaľ ide o výpočet očakávaných úverových strát a súvisiacich požiadaviek na zverejňovanie. Emitenti a audítori by mali zvážiť vplyv opatrení, ktoré prijímajú vlády na riešenie hospodárskych problémov v súčasnosti, na finančné vykazovanie, najmä s ohľadom na požiadavky účtovného štandardu IFRS 9. Vo vzťahu k transparentnosti ESMA upozorňuje na dôležitosť poskytovania všetkých relevantných zverejnení týkajúcich sa skutočných a potenciálnych vplyvov pandémie koronavírusu COVID-19, aby sa splnili požiadavky účtovného štandardu IFRS 7 – Finančné nástroje: Zverejňovanie.

ESMA vydal odporúčanie s cieľom podporiť transparentnosť a jednotné uplatňovanie európskych požiadaviek na informácie uvedené v polročných finančných správach za súčasných okolností týkajúcich sa COVID-19. Toto odporúčanie sa týka najmä prípravy priebežnej účtovnej závierky a priebežných správ o hospodárení za polročné účtovné obdobie 2020. Odporúčania sa okrem iného vzťahujú na uplatňovanie IAS 34 a IAS 36. Pre veľkú časť emitentov predstavuje COVID-19 významnú udalosť, a preto by emitenti mali upraviť, prípadne rozšíriť úroveň podrobností informácií poskytnutých v polročnej účtovnej závierke. Emitent zahrnie do svojej polročnej finančnej správy vysvetlenie udalostí a transakcií, ktoré sú významné pre pochopenie zmien vo finančnej pozícii a výkonnosti emitenta od skončenia minulého účtovného obdobia. Emitenti by mali aktualizovať hodnotenie vykonané na konci roka o predpokladoch týkajúcich sa budúcich a iných hlavných zdrojov neistoty v odhadoch. V súvislosti s polročnými finančnými správami emitenti, ktorých sa COVID-19 najviac dotkne poskytnú informácie o hodnotení nepretržitej činnosti a súvisiacich úsudkoch, ak sú významné.

ESMA odporúča všetkým zainteresovaným osobám (akými sú napr. emitenti, audítori, riadiace, správne a dozorné orgány, výbory pre audit), aby pri príprave finančných informácií vzali do úvahy vyššie uvedené odporúčania ESMA ako aj uverejnené ESMA Q&As k smernici o transparentnosti ako aj ESMA Q&As k Alternatívnym ukazovateľom výkonnosti.

Vzhľadom na súčasnú situáciu Národná banka Slovenska odporúča emitentom, aby vo svojich ročných finančných správach za rok 2019, vypracovaných podľa § 34 zákona o burze, uviedli dopady pandémie koronavírusu COVID-19 na hospodársku aj finančnú situáciu spoločnosti. Uvedený dopad môžu emitenti uviesť ako udalosť osobitného významu, ktorá nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve4. V prípade, ak sú ročné finančné správy za rok 2019 už dokončené, Národná banka Slovenska odporúča emitentom zverejniť informácie o dopade pandémie koronavírusu COVID-19 v rámci najbližšej polročnej finančnej správy.


1Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.
2Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
3Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/109/ES z 15.decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES v aktuálnom znení.
4Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.