en en

Oznámenie emitentom v súvislosti s dopadmi vojny na Ukrajine - Dôsledky ruskej invázie na Ukrajine na polročné finančné správy

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal odporúčanie, ktoré sa zaoberá prípravou priebežnej účtovnej závierky podľa účtovných štandardov IFRS a priebežnými správami manažmentu za polročné účtovné obdobia 2022. Toto odporúčanie zdôrazňuje, že je potrebné, aby emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (ďalej len “emitenti“) poskytovali informácie užitočné pre investorov a aby informácie primerane odrážali súčasný a v maximálnej možnej miere očakávaný vplyv vojny na Ukrajine na finančnú situáciu, výkonnosť a peňažné toky emitentov.

Emitentom sa najmä odporúča, aby poskytovali v čo najväčšom možnom rozsahu podrobné informácie špecifické pre jednotlivé subjekty, ktoré sa týkajú:
a) priameho a nepriameho vplyvu, ktorý mala vojna na Ukrajine a uvalené sankcie na strategickú orientáciu a ciele, operácie, finančnú výkonnosť, finančnú situáciu a peňažné toky (najmä podrobnosti o likviditnej pozícii emitenta a jeho stratégii riadenia rizika likvidity, znížení výnosov, prerušenia v dodávateľských reťazcoch a/alebo neistotách týkajúcich sa výroby, expozícií voči trhom, dopadov na zamestnancov);
b) opatrenia prijaté na riešenie a zmiernenie priamych a/alebo nepriamych vplyvov ruskej invázie na Ukrajine a uvalených sankcií na operácie a výkonnosť a ich priebeh (vrátane, ale nie výlučne, informácií o tom, či emitenti požiadali alebo zvažujú požiadať o opatrenia verejnej podpory, podrobnosti o povahe, sumách a podmienkach takejto pomoci, stratégiu zaistenia/zabezpečenia rizika, opatrenia prijaté na riešenie potenciálnych kybernetických útokov); a
c) ak sú k dispozícii, očakávaný budúci vplyv na finančnú výkonnosť emitentov, finančnú situáciu a peňažné toky emitentov, súvisiace riziká a pohotovostné opatrenia plánované na zmiernenie očakávaného budúceho vplyvu a identifikované riziká a neistoty.