en en

Uplatnenie výnimky z dôvodu vedľajšej činnosti – Ancillary activity exemption v zmysle článku 2 ods. 1 písm. j) MiFID II

Národná banka Slovenska upozorňuje, že možnosť uplatniť si AA výnimku na rok 2022 a nasledujúce roky bude posudzovaná podľa nových pravidiel, keďže smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, sa okrem iného mení čl. 2 ods. 1 písm. j) a čl. 2 ods. 4 smernice MiFID II.  

Tieto zmeny boli transponované do zákona o cenných papieroch (vo verzii platnej od 1. 3. 2022 – tu).


Uvedenými zmenami nie je dotknutá povinnosť pre príslušné subjekty trhu každoročne prepočítavať, či si môžu uplatniť AA výnimku.

Dňa 9. 11. 2021 nadobudlo účinnosť delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1833 zo 14. júla 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ spresnením kritérií na určenie toho, kedy sa má činnosť považovať za vedľajšiu k hlavnej obchodnej činnosti na úrovni skupiny (tzv. RTS 20), ktorým sa zároveň ruší a nahrádza delegované nariadenie (EÚ) 2017/592.

Účastníci trhu, ktorých obchodovanie na vlastný účet alebo poskytovanie investičných služieb v oblasti komoditných derivátov, emisných kvót a ich derivátov v Únii, predstavuje činnosť vedľajšiu k hlavnej obchodnej činnosti a  majú v úmysle uplatniť si výnimku v zmysle článku 2 ods. 1 písm. j) (i) alebo (ii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II), ktorý bol transponovaný do § 54 ods. 3 písm. g) ZoCP, teda osoby, ktoré obchodujú s finančnými nástrojmi na vlastný účet, okrem osôb obchodujúcich na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov alebo ktoré poskytujú investičné služby v oblasti komoditných derivátov, emisných kvót alebo derivátov podľa § 5 ods. 1 písm. j) ZoCP klientom v rámci svojho hlavného predmetu činnosti ako vedľajšiu činnosť, ak nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania a ak v rámci skupiny ide o vedľajšiu činnosť vo vzťahu k tomuto hlavnému predmetu činnosti a ak tento hlavný predmet činnosti nie je poskytovaním investičných služieb podľa tohto zákona alebo bankových služieb podľa osobitného zákona, nepotrebujú povolenie podľa § 54 ods. 2 ZoCP. Príslušné subjekty trhu sú povinné každoročne prepočítavať, či si môžu uplatniť AA výnimku a na žiadosť Národnej banky Slovenska jej oznamujú dôvod, na základe ktorého považujú svoju činnosť za vedľajšiu činnosť k ich hlavnej činnosti.

Pri výpočte, či činnosť v oblasti obchodovania s komoditnými derivátmi a emisnými kvótami je vedľajšia k hlavnej činnosti účastníka trhu, by malo byť použité:

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1833 zo 14. júla 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ spresnením kritérií na určenie toho, kedy sa má činnosť považovať za vedľajšiu k hlavnej obchodnej činnosti na úrovni skupiny, tzv. RTS 20.

V prípade potreby, odporúčame využiť tiež webovú stránku ESMA Questions & Answers, ktorá sa priebežne aktualizuje.