en en

MIFIR Reporting

Oznamovanie transakcií podľa čl. 26 nariadenia MIFIR

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (tzv. nariadenie MiFIR)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom

Guidelines: Transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II (aktualizácia)

ESMA Q&A On MiFIR data reporting

Opinion ESMA – OTC derivatives traded on a trading venue

ESMA MiFIR Reporting

MiFIR transaction reporting instructions (aktualizácia)

Transaction Reporting Message Schemas (aktualizácia)

Transaction Reporting Validation Rules (aktulizácia)

My Standards ISO 20022

ESMA statement on LEI implementation under MiFIDII

MiFID II temporary period for LEIs to end in July 2018 (ESMA Statement on LEI requirement under MiFIR)

ESMA updates its CFI validations for MiFID II

Oznamovanie referenčných údajov o finančnom nástroji podľa čl. 27 nariadenia MiFIR (FIRDS)

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (tzv. nariadenie MiFIR)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/585 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre normy a formáty údajov týkajúce sa referenčných údajov o finančných nástrojoch, ako aj technických opatrení v súvislosti s opatreniami, ktoré má vypracovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány

ESMA Q&A On MiFIR data reporting (14 November 2017)

Opinion ESMA – OTC derivatives traded on a trading venue

FIRDS reference data reporting instructions

FIRDS reference data reporting XML schema

FIRDS Transparency System reporting instructions

FIRDS double volume cap reporting instructions

Double volume cap XML schema

Validation rules

CFI validations

MiFID II and MAR financial instrument reference database

ESMA statement on LEI implementation under MiFIDII

FIRDS Instructions on download and use of full and delta transparency results files

Instructions on download and use of double volume cap results files

ESMA updates its CFI validations for MiFID II

Upozornenie: V dokumentoch vypracovaných na úrovni ESMA je potrebné správne identifikovať, ktorá z požiadaviek sa vzťahuje na jednotlivé dohliadané subjekty, príslušný národný orgán dohľadu alebo ESMA.

Národná banka Slovenska spustí dňa 17.7.2017 v súvislosti s prípravou na zber dát podľa požiadaviek čl. 26 nariadenia MiFIR testovaciu prevádzku v rámci Štatistického zberového portálu. Dokumentácia týkajúca sa testovania bude sprístupnená v najbližších dňoch.

Subjekty, ktoré zatiaľ nie sú registrované v IS ŠZP, musia vyplniť formulár, ktorý sa nachádza na stránke NBS a následne ho zaslať na adresu: trem.szp@nbs.sk.

Všetky ostatné informácie ako postupovať v IS ŠZP sa nachádzajú v príručke.