en en

Ohlasovacia povinnosť podľa nariadenia EMIR

Ohlasovacia povinnosť začala 12. februára 2014

Zoznam archívov obchodných údajov (Trade repositories) nájdete tu:

Všetky registrované archívy obchodných údajov budú zbierať a archivovať údaje o derivátových zmluvách, ktoré im budú ohlásené a týkajú sa všetkých tried derivátov – komoditných, kreditných, menových, akciových, úrokových a iných, a to bez ohľadu na skutočnosť, či pôjde o derivátové obchody uzavreté na burze (ETD), alebo uzavreté mimo regulovaného trhu (OTC).

Ohlasovacia povinnosť vyplývajúca z nariadenia EMIR sa môže plniť ohlasovaním u ktoréhokoľvek z vyššie uvedených registrovaných archívov obchodných údajov.

ESMA v súčasnosti spracováva ďalšie žiadosti o registráciu Trade Repository. Informácie o archívoch obchodných údajov je možné nájsť na stránke ESMA.

Ohlasovacia povinnosť vzniká podľa nariadenia EMIR 90 kalendárnych dní od registrácie prvého archívu obchodných údajov, teda od 12. februára 2014.

Súčasťou hlásenia je aj označenie obchodných protistrán pomocou medzinárodne platného jednoznačného identifikátora právnických osôb LEI (Legal Entity Identifier). Právnická osoba, ktorá uzatvorila obchod podliehajúci oznamovacej povinnosti, používa pridelené číslo LEI. Aktuálny zoznam subjektov, ktoré na základe žiadosti oprávnených osôb prideľujú LEI, nájdete tu:

Je dovolené používať iba aktualizované LEI, držiteľ LEI musí aktualizovať požadované informácie o spoločnosti pri zmene, minimálne však raz ročne.