en en

Čiastočná ponuka na prevzatie

Čiastočnú ponuku na prevzatie možno vyhlásiť len, ak sa navrhovateľ súčasne zaviaže, že ak v dôsledku prijatia ponuky na prevzatie dôjde k prekročeniu určeného počtu akcií cieľovej spoločnosti, pomerne, spôsobom podľa § 118b ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uspokojí všetky osoby, ktoré ponuku na prevzatie prijali; návrh ponuky na prevzatie musí v tomto prípade obsahovať aj spôsob a lehotu, v ktorej navrhovateľ týmto osobám oznámi pomerné uspokojenie a jeho výšku.

Pri čiastočnej ponuke na prevzatie ak bol prekročený určený počet akcií platí, že sa uzatvorená zmluva mení v počte akcií, ktorých sa týka. Osoby, ktoré ponuku na prevzatie prijali sa uspokoja pomerne v závislosti od celkového počtu akcií, ktoré sú predmetom prijatej ponuky na prevzatie. Navrhovateľ týmto osobám oznámi pomerné uspokojenie a jeho výšku. Navrhovateľ túto informačnú povinnosť plní v súčinnosti s organizátorom regulovaného trhu.