en en

Neuplatnenie určitých práv

Valné zhromaždenie cieľovej spoločnosti môže rozhodnúť o tom, že spoločnosť uplatňuje podľa
§ 118h ods. 4 až 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“). o neuplatňovaní nasledovných určitých práv:

  1. obmedzenia prevoditeľnosti,
  2. obmedzenia hlasovacích práv,
  3. obmedzenie osobitných práv spojený s akciami cieľovej spoločnosti vyplývajúce z jej stanov, ktoré spočívajú v práve voliť alebo odvolávať členov orgánov cieľovej spoločnosti.


Spôsob obmedzenia určitých práv upravuje § 118h ZoCP.